In recentelijk gemaakte Samenwerkingsafspraken rond uitvoeringsprogramma NOVI geven de vier overheden aan dat afspraken zoals recentelijk onder andere gemaakt in het IBP van kracht blijven. Tegelijkertijd geven ze aan dat er meer nodig is ‘om de beoogde integraliteit en samenhang te bereiken in de fysieke leefomgeving.’

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) beschrijft urgente opgaven waar Nederland nu of in de toekomst mee te maken krijgt. Deze opgaven zijn ook de opgaven van medeoverheden en moeten in onderlinge samenhang, vanuit een gezamenlijke visie, worden opgepakt.

Optimale keuzes
Met het oog op die gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle overheden voor onze fysieke leefomgeving benadrukken zij in de NOVI het belang om als één overheid op te trekken: ‘zodat we de verschillende belangen kunnen afwegen en tot de meest optimale keuzes kunnen komen.’ Daarbij geven ze aan dat eerder gemaakte afspraken over deze interbestuurlijke samenwerking, zoals onder andere in IBP Vitaal Platteland, worden gerespecteerd.

Maar er is volgens de vier overheden meer nodig om de beoogde integraliteit en samenhang in de aanpak van de fysieke leefomgeving te bereiken. Zo geven de overheden bij het beoogde instrumentarium dat er voor urgente opgaven een gezamenlijk en interbestuurlijke aanpak wordt ontwikkeld, waarin Rijk en betrokken overheden regionaal samenwerken: ‘Dit biedt de mogelijkheid om met betrokken partners te komen tot een integrale afweging in een gebied waar meerdere complexe opgaven spelen.’

Verder denken dan bestaande kaders
Zo wordt volgens de overheden tevens de samenwerking vormgegeven, verbeterd, gestroomlijnd en wordt daarmee bijgedragen aan resultaten. ‘Noodzakelijk hierbij is de samenwerking tussen het Rijk en de regio en het verder denken dan bestaande kaders, met toegevoegde waarden ten opzichte van de huidige inzet én met een duidelijke schakel naar (c.q. zicht op) concrete uitvoering.’

Het doel van deze samenwerkingsafspraken is volgens de overheden tweeledig: ‘Ten eerste werken wij als overheden met deze afspraken doelmatig en doeltreffend aan de opgaven, doelen, ambities en nationale belangen en uit de NOVI.’

Ten tweede de overheden afspraken over hoe zij gezamenlijk vanuit gedachtegoed van de Omgevingswet, de afwegingsprincipes en voorkeursvolgordes uit de NOVI werken aan de opgaven uit de NOVI. ‘Daarbij moeten we als overheden elkaar in staat stellen om onze bijdragen te leveren en elkaar aanspreken op elkaars prestaties. Hieronder vallen zaken als ondersteunende regelgeving en andere middelen, waarbij we elkaar bij de ontwikkeling hiervan betrekken.‘

Elkaar expliciet aanspreken
Dit vraagt een volgens de betrokkenen om een goed proces. ‘Dat gaat niet altijd in één keer perfect. Daarom is het belangrijk om expliciet elkaar aan te spreken als we van mening zijn dat we niet samenwerken als één overheid. Door reflectie kunnen we gezamenlijk leren. Gaandeweg moet het draagvlak ontstaan bij alle partijen – én de verschillende lagen daarbinnen – om werkelijk als één overheid te werken. Op die manier kunnen we de transities versnellen en een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving bieden.’

Direct de afspraken lezen? Klik hier (PDF).
Meer informatie over de Samenwerkingsafspraken vind je hier.

31 maart NOVI-conferentie
Op 31 maart gaan de Unie, IPO, VNG en het Rijk in gesprek over samenwerkingsafspraken, tijdens de eerste NOVI-conferentie. Dan worden ook de NOVI-instrumenten toegelicht aan een breed publiek.
Het belooft een inspirerend evenement te worden.

Meer informatie en aanmelden.