Op donderdag 3 juni 2021 vond de eerste Landelijke Veenweide Oploop plaats. Daarbij heeft Marijke Andela (LNV-verbinder landsdeel Zuidwest) verteld over de relatie met interbestuurlijk programma Vitaal Platteland (IBP-VP) en hoe je de lessen uit dat programma kunt benutten voor het interbestuurlijke Veenweide programma . Dit is vorig jaar van start gegaan, om de in het Klimaatakkoord afgesproken opgave van 1 megaton CO2 equivalent reductie in 2030 te realiseren.

Andere sprekers tijdens het plenaire deel van de bijeenkomst waren Hanke Bruins Slot, Gedeputeerde Provincie Utrecht en voorzitter Regiegroep Veenweide, die sprak over de achtergrond en het doel van het programma en Pui Mee Chan (STOWA), die een toelichting gaf op het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Daarna waren er parallelle deelsessies over de regionale veenweide-strategieën, innovatieve verhalen en grond & verkaveling.

Interesse of deze bijeenkomst gemist? Geen nood, want je kunt hem hieronder terugkijken!


Achtergrondinformatie programma Veenweide
Het programma Veenweide wordt geadviseerd door de Regiegroep Veenweide, waaraan naast overheden (rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) ook maatschappelijke organisaties (zoals uit de natuur-, landbouw, en financiële hoek) deelnemen. De realisatie van deze opgave is gericht op een gebiedsgerichte aanpak. De zes provincies hebben het voortouw voor het organiseren van de hiervoor noodzakelijke gebiedsprocessen.

De Klimaatakkoordopgave leidt tot snelle ontwikkelingen in de kennis, de samenwerking, het beleid en de procesaanpak. Die ontwikkelingen ontstaan zowel landelijk-Europees als in de projecten en de gebieden. Een regelmatige wisselwerking tussen alle betrokken partijen die bijdragen aan het behalen van de Klimaatakkoordopgave is nodig om het doel te realiseren.