Binnenkort start de Deelexpeditie gebiedsprocessen veenweiden, onder de vlag van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB). Het doel van deze deelexpeditie is om gedurende twee jaar te werken aan het creëren van een groep van verbonden procesbegeleiders die elkaar langdurig helpt bij het oplossen van knelpunten, durft te spiegelen en elkaar inspireert om resultaten te boeken binnen de lopende en op te  starten gebiedsprocessen in het veenweidegebied. Deze deelexpeditie wordt in opdracht van het programmateam Veenweiden ontwikkeld.

Omslag in denken
In het kader van het Klimaatakkoord ligt er een opgave om voor 2030 1 Mton CO2-eq te reduceren in de veenweidegebieden in Nederland. De veenweideprovincies hebben de regie. Zij werken op alle niveaus samen met regionale partners, de maatschappelijke partners en uiteraard de ondernemers en inwoners, en geven met gebiedsprocessen uitvoering aan de opgave zoals ze die samen hebben geformuleerd in de Regionale Veenweidestrategiëen.

De komende jaren worden naar verwachting in de verschillende gebiedsprocessen belangrijke stappen gezet naar het realiseren van een toekomstbestendig, economisch rendabel veenweidegebied. Dit vraagt van alle betrokkenen een omslag in denken en doen, of het nu om bedrijfsvoering, samenwerken, het instrumentarium of beleid gaat.

Cruciale rol procesbegeleiders
Gebiedsprocesbegeleiders spelen een cruciale rol in het creëren van draagvlak, vertrouwen en uiteindelijk concrete resultaten. Om hierin succesvol te kunnen zijn moeten ze goed en vaak ook snel kunnen schaken op veel velden: van de inhoud, naar het creëren van verbinding en van interbestuurlijke sensitiviteit naar resultaatgerichtheid om er maar een paar te noemen. De komende twee jaar gaan we hen helpen verder te ‘groeien’ in hun rol waarbij ook de lessen vanuit het IBP-VP worden geïntegreerd en vorm krijgen.

Meer informatie
Heb je vragen over de deelexpeditie dan kun je contact opnemen met w.visser@kennisprogrammabodemdaling.nl (06-51027058).