‘We hebben echt last van de impasse die er nog steeds bestaat op het gebied van uitstoot van stikstof.’ Zo luidt de noodkreet in deze blog van Bert Nederveen (gemeente Westerkwartier), een van de bevlogen bestuurders die vanaf het begin zeer nauw betrokken is geweest bij IBP Vitaal Platteland.

Sinds twee jaar ben ik als wethouder Landschap, Natuur en Landbouw sterk betrokken bij het Inter Bestuurlijk Programma Vitaal Platteland. De gemeente Westerkwartier is één van de vijftien gebieden die binnen het programma aandacht krijgen. Het gebied wordt in hoge mate agrarisch gebruikt, maar bevat ook het cultuurhistorisch unieke Middag-Humsterland met een beschermd slotenpatroon in het noorden en karakteristieke coulissenlandschap met elzensingels en houtwallen in het zuidoosten.
Westerkwartier Natuurinclusief
Binnen het programma ‘Westerkwartier Natuurinclusief’ is de inzet om economisch gebruik en ecologisch beheer, behoud van cultuurhistorie en effectief en efficiënt gebruik met elkaar te combineren. We brengen daartoe landschap en bodem in kaart en ontwikkelen samen met agrariërs verdienmodellen om die combinatie mogelijk te maken. Daarbij spelen uiteraard ook andere ontwikkelingen zoals energiewinning, woningbouw, recreatie en toerisme. Het is een uitdagend proces om al deze factoren te combineren, in het belang van de toekomst van dit prachtige gebied.
Organisatie
Om het programma bestuurlijk goed vorm te geven is een stuurgroep ingesteld. Naast de vier overheden nemen LTO Westerkwartier, Collectief West, Staatsbosbeheer en Groninger Landschap deel aan de stuurgroep. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier ondersteunt de projectorganisatie. Als wethouder van het Westerkwartier mag ik de stuurgroep voorzitten.
Noodkreet
Dwars door ons programma heen speelt de stikstofdiscussie en daar hebben we echt last van. Ons doel is om met zo’n veertig agrariërs afspraken te maken over veranderingen in hun bedrijfsvoering. Aandacht voor weidevogels, kruidenrijk grasland, ruimte voor bloemen en insecten, minder mest en soortgelijke maatregelen kunnen daarbij worden toegepast, waardoor de natuur meer tot haar recht komt en schadelijke uitstoot wordt voorkomen. Daarbij hebben we echt last van de impasse die er nog steeds bestaat op het gebied van uitstoot van stikstof. Boeren weten niet waar ze aan toe zijn, hebben (nog) geen vergunning en weten niet wat een keuze voor maatregelen nu voor gevolgen heeft voor de toekomst. Op dit punt is het rijk echt aan zet!
Passie
Inmiddels ben ik bijna elf jaar wethouder. De eerste twee perioden hield ik mij in hoofdzaak bezig met het sociaal domein en met financiën. Pas sinds twee jaar hoort landschap, landbouw en natuur tot mijn portefeuille. Ik geniet enorm van mijn nieuwe portefeuille. Enerzijds omdat het onderwerp gewoon van levensbelang is. Anderzijds omdat ik merk dat ik mag werken met mensen die echt hart voor de natuur en voor hun omgeving hebben. Bij velen spat de passie er vanaf! Door als overheden (ook na het IBP) goed met elkaar samen te werken en elkaar ruimte te geven, kunnen we die passie erin houden.
Ik wens alle betrokkenen daarbij veel succes en plezier!
Bert Nederveen
wethouder gemeente Westerkwartier