Melkveehouders kunnen een financiële beloning krijgen voor hun bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit in het Van Gogh Nationaal Park. Dit gebeurt via de Biodiversiteitsmonitor. Deze komt voort uit Brabants Bodem, een van de projecten onder de paraplu van IBP Vitaal Platteland. De monitor is getest met 55 boeren en wordt opengezet voor nog eens 145 deelnemers (in Brabant).

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “Een goede balans tussen landbouw, de leefomgeving en natuur is van groot belang. We hebben allemaal baat bij een goede bodemkwaliteit en een sterke biodiversiteit, zeker de boer. Veel boeren zetten zich daar ook al extra voor in. De Biodiversiteitsmonitor is een prachtig middel om ze ook daadwerkelijk te vergoeden voor hun inzet. Ik ben blij dat we hen de komende drie jaar kunnen belonen en samen met marktpartijen bouwen aan een structureel verdienmodel.”

Biodiversiteitsmonitor en ondernemerschap
De landelijke biodiversiteitsmonitor melkveehouderij is ontwikkeld in opdracht van FrieslandCampina, Rabobank en het Wereld Natuur Fonds. Binnen het programma ‘Brabants Bodem’ in het Van Gogh Nationaal Park, is deze biodiversiteitmonitor verder ontwikkeld om beter aan te sluiten bij de doelstellingen binnen het gebied: waterkwaliteit verbeteren, een vitale bodem en een aantrekkelijk landschap creëren.

De Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) bestaat uit een uitgebreidere set van 13 indicatoren. Deze brengen de bijdrage van het melkveebedrijf op de leefomgeving, bodem en water in kaart via een puntenscore op elk van de indicatoren. De ondernemer kan zelf kiezen welke maatregelen hij neemt en zijn score verbetert. Door bovenwettelijke maatregelen te nemen kan een ondernemer hoger scoren op deze indicatoren. Het doel is om daarmee de biodiversiteit te versterken, waterkwaliteit te verbeteren, een vitale bodem en een aantrekkelijk landschap te creëren. Via de BBM ontvangt de boer voor drie jaar een maximale vergoeding van €5.000,- per jaar.

Aanmelden
De Biodiversiteitsmonitor wordt nu opengezet voor nog eens 145 deelnemers. De beloningsregeling duurt in eerste instantie drie jaar. Geïnteresseerde melkveehouders kunnen zich tot 26 februari melden bij de collectieven agrarisch natuurbeheer. De regeling staat open voor alle melkveehouders, maar randvoorwaarde is dat uiteindelijk 90% van hen uit het Van Gogh Nationaal Park komt.

Arno van Pelt, melkveehouder en een van de eerste 55 deelnemers: “De Biodiversiteitsmonitor geeft ons de mogelijkheid om meer draagvlak te krijgen in de omgeving. Het is interessant om mee te doen, omdat je waardering krijgt voor je investering in de natuur. Het is ook een financiële waardering, omdat het een extra mogelijkheid is om met kleine stappen dat verdienmodel nog iets te vergroten.”

Brabants Bodem
De Biodiversiteitsmonitor komt voort uit Brabants Bodem, dit is een van de projecten uit het Interbestuurlijke programma Vitaal Platteland van het ministerie van LNV. Brabants Bodem wil een nieuw economisch perspectief realiseren voor agrarische ondernemers in het Van Gogh Nationaal Park. In het project werken 11 partijen samen, waaronder ZLTO, Brabantse Milieufederatie en Brabants Landschap. Het ministerie van LNV, de provincie Noord-Brabant en de waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta betalen samen de beloningen.

Na het aflopen van de Biodiversiteitsmonitor is het van belang dat de getroffen maatregelen worden voortgezet. Daarom werkt Brabants Bodem in samenwerking met boeren en marktpartijen gelijktijdig aan structurele oplossingen. Daarbij valt te denken aan rentevoordeel, meerprijs op melk, beloning voor CO2 vastlegging en het financieren van ecosysteemdiensten, etc. Deze stapeling van beloning is noodzakelijk voor een boer om te kunnen investeren in het verbinden van landbouw en natuur.

Video, wervingsflyer en Van Gogh Nationaal Park i.o.

Bekijk onderstaande video voor meer informatie en download de wervingsflyer Groener boeren loont! (download hier, pdf).