Indienen van beelden, verhalen en kansen kan nog tot 28 januari 2021

Nederlandse belangen moeten voldoende worden meegewogen in de langetermijnvisie voor het platteland van de Europese Commissie. Daarom roepen het Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) en IBP Vitaal Platteland belanghebbende gebieden en organisaties op: dien beelden, verhalen, knelpunten en kansen in! Dit kan nog tot 28 januari 2021.

Van digitalisering tot demografie
De Europese Commissie heeft het initiatief genomen om een langetermijnvisie voor het platteland (Long Term Vision Rural Areas – LTVRA) te ontwikkelen. Ze willen in kaart brengen hoe het leven op het platteland in de verschillende gebieden in Europa is.

De horizon voor de visie is 2040. Na vaststelling door de verschillende EU-gremia wordt de visie de basis voor het EU-plattelandsbeleid. Deze visie betreft niet alleen het landbouwbeleid, maar alle uitdagingen waar plattelandsgebieden voor staan, zoals digitalisering, voorzieningenniveau, duurzaamheid en demografie.

Planning
De beschikbare tijd om door de stakeholders in de lidstaten inbreng te leveren voor de LTVRA is beperkt. Tot uiterlijk 28 januari 2021 bestaat de mogelijkheid om beelden, verhalen, knelpunten en kansen in te dienen. De resultaten van de publieke consultatie worden gepresenteerd in een grote conferentie in maart 2021. Voor de zomer 2022 zal de visie definitief worden gepresenteerd aan de Europese Raad en het Europese Parlement.

Mogelijkheden voor inbreng
De verschillende partijen in Nederland die betrokken zijn bij het platteland kunnen als volgt inbreng leveren:

  • Invullen van een enquête. In dit nieuwsbericht op de website Netwerk Platteland worden stakeholders uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen.
  • Het leveren en organiseren van eigen input, bijvoorbeeld door (online) workshops. Hiervoor zijn door de EU enkele bruikbare tools ontwikkeld: een uitleg van het doel en mogelijke aanpak (explanatory note and script), kaarten die voor enthousiasmeren gebruikt kunnen worden (visual driver cards), een in te vullen beeld met de verschillende plattelands-thema’s (visual canvas) en een formulier om de opbrengst van de workshop weer te geven (harvesting sheet).

Uitnodiging
Mede namens het Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland nodigen wij gebieden en organisaties van harte uit om input te leveren aan de Europese Commissie, zodat ook belangen vanuit Nederlandse gebieden voldoende worden meegewogen bij totstandkoming van de visie. Het Regiebureau POP  biedt aan als postbus te functioneren voor inbreng vanuit Nederland in de LTVRA. In overleg kan vanuit het Regiebureau POP en Programma Vitaal Platteland enige ondersteuning worden geboden bij hierop gerichte digitale bijeenkomsten.

Meer informatie nodig?
Mocht er behoefte en belangstelling zijn voor meer informatie over het gebruik van de toolbox, enquête en proces naar de Europese visie toe, dan zullen POP-Bureau en IBP VP gezamenlijk in december een online masterclass organiseren. Interesse? Stuur dan een e-mail naar Tamara Franken, tfranken@ipo.nl.