Rapport ‘Als één overheid’ bevat welkome aanbevelingen voor samenwerking tussen overheden.

De Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 10 september haar eindrapport gepubliceerd. Kernvraag: ‘Hoe kunnen we het bestuurlijke en financiële ‘repertoire’ van overheden uitbreiden, zodat we echt als één overheid kunnen optrekken?’ Hierbij is ook advies meegenomen vanuit IBP Vitaal Platteland, dat is ingediend na publicatie van het tussenrapport in april van dit jaar.

Rode draden
Het eindrapport, met de titel ‘Als één overheid’, geeft adviezen om de samenwerking tussen overheden bij de aanpak van grote vraagstukken te verbeteren. Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: ‘Elk maatschappelijk vraagstuk is uniek, maar er zijn wel rode draden over waar het mis kan gaan en hoe de samenwerking beter kan. Dit rapport biedt goed onderbouwde analyses en bruikbare handvatten voor alle overheden.’

De opdrachtgevers* van IBP Vitaal Platteland hebben in de zomermaanden advies uitgebracht over het tussenrapport ‘Nederland heeft één overheid nodig’ van de Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen. Kern van de reactie luidde dat de ervaringen met IBP Vitaal Platteland onderstrepen dat de huidige financiële verhoudingen en het instrumentarium in de weg kunnen staan, bij het in de praktijk brengen van het interbestuurlijk werken door overheden. Vanuit de ervaringen met IBP VP van de afgelopen jaar is casuïstiek en zijn mogelijke oplossingsrichtingen meegegeven aan de Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen.

Meer informatie

 

*Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen, Ministerie van LNV, Vereniging van Gemeenten