Vitaal Platteland

Café Vitaal Platteland over veen- en zandgronden

Het volgende online Café Vitaal Platteland staat in het teken van het Programma Veen en het Manifest Zandgronden. Het programma Veen heeft als doelstelling om invulling te geven aan de klimaatopgave in veenweidegebieden. Met als concreet doel 1 megaton CO2-reductie in 2030. De huidige versie van de rijksveenweidestrategie geeft het voorlopige kader om gebiedsgericht aan de slag te gaan met deze opgave. Provincies nemen het voortouw om vervolgens regionale veenweidestrategieën uit te werken, met de opgave, het draagvlak en integraliteit centraal.

Klik hier om je direct aan te melden.

Programma Veen
Douwe Jonkers van LNV vertelt meer over het programma Veen. Waar staat het programma nu? En hoe geven de verschillende veenweidegebieden hier invulling aan? Dat vertelt Hero Klinker van de provincie Overijssel. Daar sloten de overheidspartijen een convenant om in één gebiedsproces de veenweide-opgave en de stikstof-opgave integraal en bottom up op te pakken.

We gaan in gesprek over de vraag: hoe verbind je rijksopgaven met je gebiedsopgaven? Hoe verbind je top down met bottom up? En is dat onderscheid nog wel te maken? Op gebiedsniveau komt immers alles samen. Dat vraagt van iedereen een eigen rol, maar ook een gezamenlijke rol binnen het geheel aan integrale opgaven.

Samenwerking op de zandgronden
Dat zijn vraagstukken die uiteraard niet alleen in de veenweidegebieden spelen. Ook de hoge zandgronden zijn zo’n voorbeeld. Zij zochten, in het IBP VP al de samenwerking met elkaar op. Dat heeft ondertussen geleid tot een manifest waarin zij een gezamenlijk perspectief schetsen op de opgaven waar de zandgronden voor staan. De zandgronden zetten nu in op meer gezamenlijke kennisuitwisseling en leren van elkaar. Rolf Oldejans vertelt meer over wat dat oplevert.

Uiteraard kijken we ook naar de lessen, inzichten en dilemma’s uit uw gebied.


Voorlopig programma

14.45 Online inloop

15.00 Welkom
Door Suzan Klein Gebbink, Werkplaats Vitaal Platteland.

15.10 Samenwerking programma Veen

  • Toelichting stand van zaken Programma Veen, door Douwe Jonkers van LNV.
  • Hero Klinker van Overijssel, over de manier waarop deze provincie invulling geeft aan hun regionale Veenweidestrategie.
  • Ruimte voor vragen, inhoudelijke gedachtewisseling, en ervaringen uit andere gebieden.

16.00 Samenwerking op de hoge zandgronden

  • Rolf Oldejans, gemeente Enschede, over het Manifest Zandgronden en de manier waarop zij invulling geven aan kennisuitwisseling tussen de gebieden.
  • Ruimte voor vragen, inhoudelijke gedachtewisseling, en ervaringen uit andere gebieden.

16.45 Bijpraten
Hoe staat het met het NPLG, borging van het IBP VP, actualiteiten uit de gebieden etc.

17.00 Afsluiting
Aansluitend informele napraat voor de geïnteresseerden.

Klik hier om je direct aan te melden.