Vitaal Platteland

Café Vitaal Platteland

Dit café staat in het teken van continuïteit en vernieuwing. We gaan regionaal door met de gebiedsgerichte en interbestuurlijke manier van werken, en we willen dat het de komende tijd nog beter ingebed wordt in werkwijze van overheden. Daarom een werkcafé.

Samen gaan we op zoek naar wat nodig is om onze aanpak in de gebieden te borgen en breder toe te passen. Hoe kunnen we het makkelijker maken opgaven in gebieden met elkaar te verbinden, wat moet er gebeuren om realisatie in de regio beter te faciliteren, wat vraagt dat van onze organisaties en vaardigheden, en hoe blijven we elkaar ontmoeten?

De centrale vraag voor dit werkcafé is: hoe gaan we ook ná 2021 verder met interbestuurlijk en gebiedsgericht werken? Hoe borgen we de lessen en nieuwe gewoontes en wat is nodig om dat voort te zetten?

Het huidige netwerk Werkplaats Vitaal Platteland eindigt eind 2021. Op 9 december vindt de finale plaats. Ondertussen onderzoeken we in deze ‘borgingsfase’ samen met andere programma’s en met gebieden op welke manier we de lessen, het opgebouwde netwerk en vooral ook de gebiedsgerichte en interbestuurlijke manier van werken optimaal kunnen inbedden en waar nodig een vervolg geven. Een eerste landingsplaats biedt zich aan: het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wil (onderdelen van) ons netwerk en aanpak adopteren.

We horen graag uit de praktijk wat samenwerkende partners in de regio nodig hebben om beter, makkelijker en sneller gebiedsgericht en interbestuurlijk te werken. De vier overheden, gebundeld in de huidige ‘borgingswerkgroep’, werken aan een advies hierover. We willen dit graag met jullie bespreken en aanvullen, en jullie ervaringen en wensen voor de toekomst bundelen. Op 9 december bieden we dat advies aan aan elkaar, aan onze bestuurders en aan het NPLG. Graag bespreken we het concept advies met jou op 15 november.

Programma 15 november
14.45  Online inloop
15.00  Welkom en actualiteiten
15.15  Bespreking concept advies aan de vier overheden en aan Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

  • Toelichting concept door Bart Beukema, provincie Overijssel, werkgroep borging;
  • Onderlinge gedachtenwisseling en aanscherping.

16.30  Samenvatting en conclusies


Dit café is bedoeld voor:

  • Gebieden en andere betrokkenen bij IBP Vitaal Platteland;
  • Gebieden en andere betrokkenen bij overige programma’s in het landelijk gebied.