Vitaal Platteland

sessie 11 maart: Interbestuurlijke gebiedsgerichte aanpak op de hoge zandgronden

De regio’s zijn steeds meer een draaischijf waar vele ambities en opgaven integraal bij elkaar komen: wat hebben we nodig van het Rijk, wat hebben we nodig van elkaar? En wat spreken we af qua vervolgstappen? Deze vragen staan centraal tijdens de verdiepende IBP VP-sessie Interbestuurlijke gebiedsgerichte aanpak op de hoge zandgronden.

Verschillende IBP VP gebieden werken aan een steeds verdere integrale aanpak van opgaven. Zo ook de vier gebieden op de hoge zandgronden: Twente, Zuidoostelijke Zandgronden, Achterhoek en Regio Foodvalley. Zij werken ieder gebiedsgericht aan opgaven zoals kringlooplandbouw, bodem, mest, klimaat, waterkwaliteit, droogte en biodiversiteit.

Uiteraard, de interbestuurlijke en gebiedsgerichte aanpak is nog lang niet klaar, staat nog aan het begin. Deze IBP VP gebieden constateren onder meer dat de samenhang tussen de opgaven in de gebieden sterker kan. Maar vooral ook dat verdere interbestuurlijke samenwerking – onder meer met het rijk – nodig is om op deze onderwerpen verder te komen. De regio’s zijn steeds meer een draaischijf waar vele ambities en opgaven integraal bij elkaar komen; wat betekent dat dan voor de werkwijze in de gebieden en de samenwerking met de verschillende departementen? En, wat kunnen we als gebieden hebben aan elkaar?

In deze verdiepende sessie zijn de centrale vragen:

Hoe versterken we de interbestuurlijke aanpak van samenhangende opgaven zoals (kringloop)landbouw, bodem, waterkwaliteit, droogte en biodiversiteit op de hoge zandgronden?

  • Wat hebben wij nodig van het rijk?
  • Wat hebben wij nodig van elkaar?
  • Wat spreken we af qua vervolg stappen, zeker nu het landelijke IBP VP afloopt?

Voor wie?

  • Betrokkenen bij IBP VP gebieden op de hoge zandgronden, zowel vanuit water, landbouw en andere genoemde opgaven (provincies, gemeenten, waterschappen, rijk, overige partners)
  • Overige relevante spelers op en rondom de hoge zandgronden, zoals betrokkenen bij DHZ en ZON, NOVI, biodiversiteit, (kring)looplandbouw
  • Vertegenwoordigers van rijk, van relevante departementen en programma’s
  • IBP VP – netwerk

Deelname is gratis.
Interesse? Vul onderstaand inschrijfformulier in om deel te nemen (klik op start).