In de rubriek ‘Het hoge woord is aan …’, deze keer een reactie op onze stellingen van Hanke Bruins Slot, gedeputeerde voor de provincie Utrecht.

Mijn eigen rol en bijdrage aan het realiseren van (interbestuurlijke) regionale ambities is klip en klaar.
Interbestuurlijk samenwerken is in mijn ogen dé manier waarop we de belangrijke maatschappelijke opgaven kunnen aanpakken. De aanpak van bodemdaling, stikstofreductie of natuurherstel zijn geen opgaven die je alleen kan doen. Je hebt elkaar nodig om resultaat te halen. Daarom is de rol van het IBP VP ook zo belangrijk. Als overheden heb je allemaal een eigen takenpakket, maar deel je de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gezonde en leefbare omgeving. Voor gebiedspartijen is het prettig wanneer we optreden als één samenwerkende overheid. Ik zet me daar graag voor in.

Dat interbestuurlijk samenwerken was leuk, maar doe maar weer gewoon.
Niet mee eens. We zien dat het werken vanuit de IPB-gedachte breder navolging krijgt. Een voorbeeld daarvan is de Regiegroep Veenweiden, waarvan ik de voorzitter ben. Daarin werken we niet alleen interbestuurlijk samen, maar trekken we ook op met maatschappelijke partners om gezamenlijk de doelstelling voor Veenweiden uit het Klimaatakkoord te halen. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar ieder vanuit zijn eigen rol aan tafel.

Samenwerking met boeren is essentieel
Boeren hebben hart voor hun vak, voor hun bedrijf en kennen als geen ander hun gebied en mogelijkheden voor oplossingen.  Door samen met de boeren op te trekken in het aangaan van de verschillende opgaven, zetten we iedereen in zijn kracht met oog op de toekomst. De samenwerking met boeren is essentieel om tot resultaten te komen. Het is mooi dat het IBP-traject ons ondersteunt om in de gebiedsgerichte aanpak van elkaar te leren en om hierin te groeien. Samen staan we sterker.

Tot slot: aan welke collega-bestuurder zou je het stokje graag willen doorgeven?
Arjan van Rijn, bestuurslid waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AVG).