Lerend evalueren

Lerend evalueren

Lerend evalueren is een belangrijk onderdeel van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Hiddo Huitzing begeleidt dit traject, samen met zijn collega’s van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) én van het VU Athena Instituut. Lerend evalueren is een evaluatiemethode die je inzet tíjdens je project. Een aanpak dus, die helpt om al tijdens je project te zien of de projectaanpak de doelen dichterbij brengt. En om meteen van die evaluatie te leren – zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.
Bekijk voor een nadere uitleg de video hieronder of gaan naar de eigen website van PBL over Lerend Evalueren.

Hoe ontwikkelen we 'brede welvaart'? Praat 21 december online mee

Wat betekent het om brede welvaart te bevorderen in het regionaal ontwikkelingsbeleid en het mobiliteitsbeleid? PBL-onderzoekers Anet Weterings en Daniëlle Snellen delen hierover hun ideeën tijdens een webinar op 21 december.

Lees verder

Seminar Leren samen werken aan opgaven

Dealvormen zoals IBP Vitaal Platteland zijn experimentele vormen van besturen. En daarmee dus altijd leerzaam. Maar vindt dat leren al voldoende systematisch plaats? Worden de opgedane lessen ook opgeschaald naar de gangbare bestuurlijke instituties? Die vragen stonden 15 januari centraal tijdens het online seminar ‘Leren samen werken aan opgaven’.

Lees verder

PBL tip: Wat is een 'leefbaar' platteland?

De opgave voor het IBP-VP-programma luidt: ‘naar een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland’. Maar wat is een ‘leefbaar’ platteland? Dat is niet altijd even duidelijk, en wordt mogelijk per gebied verschillend ingevuld. PBL-onderzoeker Frank van Dam zoomt in een bijdrage in op dit lastig te kaderen begrip, en geeft handreikingen voor antwoorden.

Lees verder

Hoe betrek je mensen online? IBP VP-café geeft tips

Hoe stimuleer je online participatie onder mensen die niet gewend zijn zo te werken? Hoe maak je gevoelige onderwerpen via het scherm bespreekbaar? Het zijn twee van de vele vragen die 2 november de revue passeerden tijdens een goedbezocht online IBP VP-café, waar een keur aan hulpmiddelen, tips en tricks voorbijkwam.

Lees verder

PBL tip: Samen werken aan opgaven professionaliseren

Leren vergt lef om tegen de stroom in te roeien

Opgavegericht werken aan maatschappelijke vraagstukken als landbouw, natuur en energietransitie en klimaat vraagt samenwerking. Partijen moeten met elkaar in staat zijn problemen aan te pakken. Hoewel deze manier van werken inmiddels geaccepteerd is, ligt hier voor de overheden nog steeds een flinke leeropgave, constateren het PBL en de NSOB in hun essay ‘Leren institutionaliseren’.

Lees verder

PBL tip – Managen van grenzen in integrale initiatieven

Aandacht voor het managen van grenzen is belangrijk om de baten van integraal landgebruik te kunnen realiseren, aldus PBL-onderzoeker Saskia van Broekhoven. Zij concludeerde op basis van haar promotieonderzoek naar de ‘governance van multifunctioneel landgebruik’ onder andere dat je moet zoeken naar wegen om grenzen te overbruggen, maar dat het trekken van grenzen juist ook kan helpen bij het realiseren van effectieve integratie.

Lees verder

IBP inspiratie vanuit Springtijforum 2020

Iets niet kunnen of weten. En toch…

Drie dagen lang werd op Terschelling tijdens het Springtijforum gesproken over oplossingen voor een duurzaam en toekomstbestendig Nederland. De opbrengsten van Springtij zijn gebundeld in dit manifest voor het nieuwe kabinet. Het IBP VP was met Pierre Bos (burgemeester Boekel), Anne Reijbroek (verbinder LNV) en Harry Louwenaar (communicatieregisseur) ter plekke.

Lees verder

PBL: Kansrijk landbouw- en voedselbeleid betekent kiezen

Foto: Elena Titarenca

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft 27 mogelijke maatregelen voor landbouw- en voedselbeleid beoordeeld op effectiviteit, uitvoerbaarheid en juridische legitimiteit. Een van de conclusies van het onderzoeksrapport: geen van de maatregelen scoort op álle doelen voor leefomgeving, economie en sociale aspecten positief, en is tegelijkertijd gemakkelijk te nemen.

Lees verder

PBL: De waarde van lerend evalueren

Beleid met experimenteel en adaptief karakter

Is het IBP VP-programma in haar opzet geslaagd? Om gebieden en bestuurders de komende maanden te helpen bij het antwoord op deze vraag, heeft het PBL ‘de onderzoeksmethodiek voor het evalueren van transformerend leren en handelen’ ontwikkeld.

Lees verder

PBL: Zorg voor het landschap

Het PBL-signalenrapport “Zorg voor landschap” pleit voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid. In het huidige omgevingsbeleid is landschap vaak een sluitpost. Het is wenselijk om landschap expliciet te borgen in het Besluit kwaliteit leefomgeving, zo luidt een van de conclusies.

Lees verder

PBL: Verdienvermogen is cruciale factor

Verleid eerst dié helft van de boeren die zelf al extra maatregelen neemt om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Zorg voor verdienvermogen en betaal boeren voor de ecosysteemdiensten die ze de samenleving leveren. Bijvoorbeeld door een groter deel van de Europese GLB-subsidies ‘groen’ in te zetten.

Lees verder

PBL: Focus op concreet, geografisch omlijnd, ruimtelijk gebiedsplan

Aan welke sturingsvarianten kun je denken, als je gebiedsspecifiek beleid verder wilt versterken? Het antwoord is te vinden in het artikel De governance van de Kaderrichtlijn Water (KRW): regionale verschillen en sturingsopties (gepubliceerd in 2019).

Lees verder

PBL tip: ‘Onderzoek alternatieve strategieën voor versoepeling vergunningverlening’

Staar je niet blind op stikstof. Zo luidt het devies van de policybrief Stikstof, die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in december 2019 publiceerde. Een leestip voor bestuurders en strategen, want dit document biedt een palet aan alternatieve denkrichtingen.

Lees verder

Lerend evalueren op weg naar vitaal platteland

Hoe draagt het IBP Vitaal Platteland bij aan de ambitie van een economisch vitaal, duurzaam en leefbaar platteland? De vraag die 2 december centraal stond, tijdens het zogenoemde midterm seminar, georganiseerd door wetenschappers van het PBL en de VU (Athena Instituut). De onderzoekers hopen via lerend evalueren zicht te krijgen op de wijze waarop het programma bijdraagt aan het realiseren van de hierboven genoemde ambitie.

Lees verder

Hiddo Huitzing (PBL): ‘Met lerend evalueren houden we gebieden een spiegel voor’

Lerend evalueren is een belangrijk onderdeel van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Hiddo Huitzing begeleidt dit traject, samen met zijn collega’s van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) én van het VU Athena Instituut. Hij legt uit wat lerend evalueren ís, wat het bijdraagt aan het programma én wat de huidige stand van zaken is.

Lees verder

Evalueren en leren in IBP VP

Wat kunnen en willen we leren van de IBP-aanpak naar een vitaal platteland? Het onderzoeksspoor lerend evalueren is ingericht om kennis en ervaring op te halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft daar invulling aan, samen met het Athena-instituut van de Vrije Universiteit. Projectleider Hiddo Huitzing (PBL) licht toe: ‘Een lerende evaluatie voer je uit met alle partijen die betrokken zijn bij het beleid. Niet achteraf, maar al tijdens de ontwikkeling en de uitvoering van beleid.’

Bovenstaande video van het PBL laat zien wat deze relatief nieuwe onderzoeksmethode inhoudt; in de hand-out van het PBL (pdf) kun je meer lezen over lerend evalueren binnen het IBP Vitaal Platteland.

Meer berichten