Er is rondom meerdere grote maatschappelijke opgaven nog werk aan de winkel om tot een betere governance te komen, zowel wat betreft de ruimtelijke keuzes als de instrumenten en middelen. Zo luidt de globale hoofdconclusie van het IBO-rapport ‘Van woorden naar daden: over de governance van de ruimtelijke ordening’.

In hoeverre leidt het huidige bestuur binnen de ruimtelijke ordening tot integrale ruimtelijke keuzes en een adequate uitvoering? En met welke aanpassingen kunnen we die effectiviteit van de governance vergroten? Het IBO rapport ‘Van woorden naar daden’ dat in april 2021 werd gepubliceerd, geeft met 27 aanbevelingen antwoord op deze vragen.

Drie thema’s met grote impact
Het rapport is samengesteld met behulp van onderzoeksvragen via deskresearch, interviews en vier bijeenkomsten met deskundigen. Hierbij zijn de onderzoekers ingegaan op de praktijk van drie onderwerpen met grote impact op de ruimtelijke ordening: duurzame verstedelijking, toekomstbestendig landelijk gebied en de energietransitie.