Samenwerken in de coronacrisis: inZoomsessie Eems Dollard

De trekkers van het IBP VP-proces in de regio Eems-Dollard zijn positief over de invloed van het IBP-proces op de plannen voor hun gebied. ‘Dit zorgt voor de nodige verbinding, verbreding en borging op bestuurlijk vlak’, aldus de deelnemers aan de InZoomsessie voor IBP VP Eems-Dollard, op 10 juni. Daarbij merken ze op dat ze in het hoge Noorden ‘nog maar aan het begin van het proces staan.’

De Eems-Dollard is een van de twee estuaria die er in Nederland nog zijn: plekken waar het zoete water van een rivier geleidelijk overgaat in het zoute water van de zee, waardoor brak water ontstaat. De pilot VLOED (VerbeteringLandbouwgronden door Ophoging met slib uit de Eems-Dollard) maakt deel uit van het Programma Eems-Dollard 2050. Dat heeft als ambitie het estuarium meer ruimte te geven, om de troebelheid van het water te reduceren en de randen weer een natuurlijke bijdrage te laten leveren aan het estuarium.

Vanaf 2022 moeten ten minste één miljoen ton slib (droge stof) per jaar uit het estuarium (riviermonding) worden gehaald. Een nuttige toepassing van dit slib vergroot de haalbaarheid en betaalbaarheid van deze ingreep. Zo draagt de verbetering van het estuarium bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie en wordt gebaggerd havenslib een waardevolle grondstof. Bijvoorbeeld voor het ophogen van landbouwgronden in met name het veenoxidatiegebied van noordoost-Groningen.  Lees meer over deze opgave op de pagina over Eems-Dollard op onze website.

Evenwichtige aanpak
Het project VLOED is inmiddels nauw verbonden met het IBP-programma. “Daar zijn we blij mee, want hierdoor kunnen we de problematiek evenwichter aanvliegen met vier overheden. Daardoor wordt de inhoud beter ingebed in het proces”, zegt projectleider Matthijs Buurman (provincie Groningen) en hij vervolgt “en dat is belangrijk, want zodra de pilot van het opbrengen van slib op het land succesvol blijkt, willen we deze met behulp van het IBP-proces opschalen, naar complete ketens van slib.”

Ook Erik Jolink (projectmanager Waterschap Hunze en Aa’s) en Silvana Moed (beleidsmedewerker gemeente Oldambt) zijn positief over de stappen die in IBP VP-verband worden gezet. “Leefbaarheid en ook het toerisme zijn voor ons als gemeente belangrijke thema’s. Het herstel van natuurwaarden, zodat er meer biodiversiteit ontstaat en het terugdringen van bijvoorbeeld veenoxidatie, dragen daar uiteraard in belangrijke mate aan bij”, aldus Moed.

Op schema?
Over de vraag of ze in het Eems-Dollard gebied op schema zitten met de IBP-opgave, wordt enigszins verdeeld gereageerd. “Nee”, zegt Matthijs Buurman, die vindt dat het proces wel wat sneller mag gaan, mede omdat de inhoud van de plannen al enige tijd op orde is. “Ja”, reageert Franz Lenselink (gemeente Delfzijl). “Ik begrijp de kanttekening van Matthijs, maar ik ben wel tevreden over hetgeen er in IBP VP-verband bereikt is. We hebben de afgelopen maanden veel tijd geïnvesteerd in het op een lijn brengen van de inbreng van diverse bestuurslagen. Daarbij fungeer ik vanuit de gemeente als een soort ‘luis in de pels’. Dat is nodig, want hoewel we de inhoud van de plannen al lang op orde hadden, hebben we mijns inziens nog niet volledig in beeld wat de impact van die plannen op het gebied gaat zijn. Daar wil ik vanuit de gemeente regie op houden, want de wereld is net even complexer dan alleen de inhoud van de plannen.”

Corona en verwondering
En in hoeverre zorgt Corona voor vertraging? “Ik weet niet of we heel veel verder waren geweest zonder Corona, maar doordat je alles online doet, gaat er wel veel spontaniteit uit het proces. Je kunt minder makkelijk direct reageren, daar heb ik wel moeite mee”, zegt Nienke Vermaak (provincie Groningen). Zij is pas enkele weken als projectleider aangehaakt, en wanneer er gevraagd wordt naar de geleerde lessen tot nu toe, zegt ze het IBP VP-proces “met verwondering” te volgen. “Omdat ik het heel gaaf vind om te zien hoe verschillende bestuurslagen samen kunnen komen” maar ook “omdat ik tegelijkertijd ervaar hoe ingewikkeld zo’n integraal besluitvormingsproces kan zijn.”

Op de afsluitende vraag in hoeverre men prijs stelt op het vasthouden van de IBP VP-ondersteuning (die formeel afloopt in februari 2021), wordt positief gereageerd. Zo zegt Matthijs Buurman: “Vanuit het IBP VP kan met name worden bijgedragen aan zaken die landelijk van belang zijn, zoals het op een lijn brengen van wet- en regelgeving.” Melissa Onwezen (projectondersteuning provincie Groningen) vult aan met de opmerking dat “af een toe een reflectiemoment zoals dit”, welkom blijft. Silvana Moed (gemeente Oldambt) geeft tenslotte aan dat zij de werkplaatsen en het uitwisselen met andere gebieden als zeer leerzaam ervaart, “dat mag best af en toe herhaald.”