Achterhoek

Achterhoek

Achterhoek

In de Achterhoek én in al haar gemeenten komen de functies wonen, werken, recreëren, landbouw en natuur samen. De uitdagingen: natuur realiseren en in stand houden, en de waterkwaliteit verbeteren. Stikstofdepositie en de uitspoelingsgevoelige zandgrond geven die uitdagingen een extra dimensie.

Verschillende initiatieven gericht op kringlooplandbouw zijn inmiddels van de grond gekomen. Kenmerkend voor de Achterhoek in sociaal-culturele zin is de mentaliteit van mensen om samen te werken en in de praktijk te experimenteren. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de Stichting Pak An en de daaruit voortgekomen vlag van de Achterhoek. Veel partners zijn bereid zich met middelen en menskracht in te zetten voor gemeenschappelijke doelen, die de Achterhoek verder helpen.

De opgave

Ons hoofddoel is het realiseren van de Achterhoek als de Scho(onst)e regio van Nederland. Daarbij richten we ons op de volgende subdoelen:

 • Natuur- en waterkwaliteit en waterkwantiteit op orde houden, en zorgen voor een vitale bodem in agrarisch gebied.
 • De melkvee- en varkenshouderijsector vitaal houden en toekomstbestendig maken.
 • De landschappelijke kwaliteit en identiteit van het Achterhoeks Landschap behouden en versterken, met ruimte voor energietransitie en klimaatadaptatie.
 • 6,8 miljoen vierkante meter asbestdaken saneren in de agrarische sector.

Partners in de Achterhoek

 • Achterhoekse ANV’s
 • De Marke
 • Gemeenten (inclusief Lochem en Montferland)
 • ForFarmers
 • Groot Zevert Vergisting
 • LTO-Noord
 • Ministerie van LNV
 • Ministerie van IenW
 • Nijhuis Water
 • Omgevingsdienst Achterhoek
 • Provincie Gelderland
 • Rabobank
 • Stichting Asbesttrein
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Vitens
 • Vruchtbare Kringloop Achterhoek
 • WUR
 • Zone College

De ambities

De partners gaan in wisselende samenwerkingen aan de slag met verschillende concrete projecten. Die richten zich op de volgende concrete doelen:

 • Regelgeving rond asbestverwijdering passend maken voor gebiedsgerichte aanpak, wijzigingsvoorstellen doen voor aantoonbaar minder zinvolle voorschriften, en rijks-, provinciale- en gemeentelijke beleidsinstrumenten afstemmen om asbestverwijdering te faciliteren.
 • Een gezamenlijke oplossingsrichting vinden die voorkomt dat stakingswinst een belemmering vormt om agrarische bedrijven te beëindigen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om kosten van sloop van gebouwen (inclusief asbest) bij het berekenen van de stakingswinstte mogen opvoeren.
 • Een coöperatie oprichten die De Marke exploiteert en uitbreidt als innovatiecentrum en natuurlijke partner voor ondernemers en onderwijsinstellingen op het thema kringlooplandbouw.
 • De systematiek van agrarisch natuurbeheer, waarbij diensten worden beloond, verbreden naar agrarisch waterbeheer en bodembeheer in de gehele Achterhoek.
 • De acceptatie bewerkstelligen van nieuwe meststoffen door melkvee- en akkerbouwsector, aanpassing van de mestwetgeving realiseren die daaraan bijdragen, een sluitende businesscase maken voor mestscheiding op basis van waarde van stikstof, fosfaat en organische stof, en de regio Achterhoek een koploperspositie geven als het gaat om kringlooplandbouw.
 • Pilot- en projectgebieden in het stroomgebied van de Baakse Beek, die bijdragen aan hogere grondwaterstanden in de winterperiode, meer biodiversiteit en tot minder vochttekorten op aangrenzende landbouwgronden, en die inzicht geven in haalbare en opschaalbare verdienmogelijkheden voor landbouwtransities.

Zandgronden bieden nieuw kabinet een zandplatform aan

De zandgrondgebieden willen meer samenwerken en kennisdelen. Daarvoor willen ze een platform creëren. Met zo’n platform willen ze aandacht vragen bij het nieuwe kabinet voor de bijzondere situatie van de zandgronden en de kracht van samenwerking om de grote vraagstukken aan te pakken. Het kan ook een inspirerend voorbeeld voor andere gebieden zijn.

Lees verder

Het hoge woord is aan … Antoinet van Helvoirt – Looman

In de rubriek ‘Het hoge woord is aan..’, deze keer een reflectie van Antoinet van Helvoirt – Looman. Zij is trekker van het IBP VP-proces in de Achterhoek, en namens Water Natuurlijk bestuurslid van Waterschap Rijn en IJssel.

Lees verder

1e online werksessie toont veel raakvlakken – 'Integraal kunnen we meters maken, bijvoorbeeld rondom knellende regels’

‘Echte experimenteerruimte vinden in de praktijk is en blijft lastig’. Zo luidde één van de geleerde lessen die Gerdien Kleijer (gemeente Ede) presenteerde tijdens de 1e online werksessie van het IBP Vitaal Platteland, op 16 april 2020.

Lees verder

Het hoge woord is aan … Maikel van der Neut

In de rubriek ‘Het hoge woord is aan.. ‘ vragen we bestuurders om te reflecteren op hun rol in de interbestuurlijke aanpak van regionale opgaven. Deze keer is het woord aan Maikel van der Neut, wethouder van de gemeente Berkelland.

Lees verder

Kick-off werkplaats Vitaal Platteland: een terugblik

“Hoe kunnen we beter en effectiever samenwerken tussen overheden in het landelijk gebied?” Die vraag staat centraal in de Werkplaats Vitaal Platteland: een Community of Practice met betrokkenen van gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid. Op 5 februari 2019 klonk in Hengelo (Gelderland) het startschot.

Lees verder

Bart van Moorsel: 'We vinden elkaar makkelijk in de Achterhoek'

Bart van Moorsel, beleidsadviseur Landbouw van de Provincie Gelderland: ‘Elkaar vooruit helpen, dat zit in de Achterhoekse cultuur. Dat geeft enorm veel energie aan het programma en daardoor zie je heel snel resultaat.’

Lees verder

Meer berichten