Vitaal Platteland

Achterhoek

Achterhoek

In de Achterhoek én in al haar gemeenten komen de functies wonen, werken, recreëren, landbouw en natuur samen. De uitdagingen: natuur realiseren en in stand houden, en de waterkwaliteit verbeteren. Stikstofdepositie en de uitspoelingsgevoelige zandgrond geven die uitdagingen een extra dimensie. 

Verschillende initiatieven gericht op kringlooplandbouw zijn inmiddels van de grond gekomen. Kenmerkend voor de Achterhoek in sociaal-culturele zin is de mentaliteit van mensen om samen te werken en in de praktijk te experimenteren. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de Stichting Pak An en de daaruit voortgekomen vlag van de Achterhoek. Veel partners zijn bereid zich met middelen en menskracht in te zetten voor gemeenschappelijke doelen, die de Achterhoek verder helpen.

De opgave

Ons hoofddoel is het realiseren van de Achterhoek als de Scho(onst)e regio van Nederland. Daarbij richten we ons op de volgende subdoelen:

 • Natuur- en waterkwaliteit en waterkwantiteit op orde houden, en zorgen voor een vitale bodem in agrarisch gebied.
 • De melkvee- en varkenshouderijsector vitaal houden en toekomstbestendig maken.
 • De landschappelijke kwaliteit en identiteit van het Achterhoeks Landschap behouden en versterken, met ruimte voor energietransitie en klimaatadaptatie.
 • 6,8 miljoen vierkante meter asbestdaken saneren in de agrarische sector.

Partners in de Achterhoek

 • Achterhoekse ANV’s
 • De Marke
 • Gemeenten (inclusief Lochem en Montferland)
 • ForFarmers
 • Groot Zevert Vergisting
 • LTO-Noord
 • Ministerie van LNV
 • Ministerie van IenW
 • Nijhuis Water
 • Omgevingsdienst Achterhoek 
 • Provincie Gelderland
 • Rabobank 
 • Stichting Asbesttrein
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Vitens
 • Vruchtbare Kringloop Achterhoek
 • WUR
 • Zone College

De ambities

De partners gaan in wisselende samenwerkingen aan de slag met verschillende concrete projecten. Die richten zich op de volgende concrete doelen:

 • Regelgeving rond asbestverwijdering passend maken voor gebiedsgerichte aanpak, wijzigingsvoorstellen doen voor aantoonbaar minder zinvolle voorschriften, en rijks-, provinciale- en gemeentelijke beleidsinstrumenten afstemmen om asbestverwijdering te faciliteren.
 • Een gezamenlijke oplossingsrichting vinden die voorkomt dat stakingswinst een belemmering vormt om agrarische bedrijven te beëindigen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om kosten van sloop van gebouwen (inclusief asbest) bij het berekenen van de stakingswinstte mogen opvoeren.
 • Een coöperatie oprichten die De Marke exploiteert en uitbreidt als innovatiecentrum en natuurlijke partner voor ondernemers en onderwijsinstellingen op het thema kringlooplandbouw.
 • De systematiek van agrarisch natuurbeheer, waarbij diensten worden beloond, verbreden naar agrarisch waterbeheer en bodembeheer in de gehele Achterhoek.
 • De acceptatie bewerkstelligen van nieuwe meststoffen door melkvee- en akkerbouwsector, aanpassing van de mestwetgeving realiseren die daaraan bijdragen, een sluitende businesscase maken voor mestscheiding op basis van waarde van stikstof, fosfaat en organische stof, en de regio Achterhoek een koploperspositie geven als het gaat om kringlooplandbouw.
 • Pilot- en projectgebieden in het stroomgebied van de Baakse Beek, die bijdragen aan hogere grondwaterstanden in de winterperiode, meer biodiversiteit en tot minder vochttekorten op aangrenzende landbouwgronden, en die inzicht geven in haalbare en opschaalbare verdienmogelijkheden voor landbouwtransities.

Online werksessie veehouderij op zandgronden

Weten wat er in andere IBP Vitaal Platteland gebieden gebeurt en daarvan leren? Neem dan de komende weken deel aan onze online werksessies. Op 16 april a.s. vindt de eerste plaats. Thema: de transitie van de veehouderij in onder meer Achterhoek, Regio Foodvalley, Twente en Zuid-Oostelijke Zandgronden.

Lees verder

Kick-off werkplaats Vitaal Platteland: een terugblik

“Hoe kunnen we beter en effectiever samenwerken tussen overheden in het landelijk gebied?” Die vraag staat centraal in de Werkplaats Vitaal Platteland: een Community of Practice met betrokkenen van gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid. Op 5 februari klonk in Hengelo (Gelderland) het startschot.
Lees verder
Meer berichten