Vitaal Platteland

Laag Holland

Laag Holland

Het gebied Laag Holland is een icoon van het oer-Hollandse landelijk gebied. De openheid, de aanwezige veenpakketten, historische kavelpatronen, de variëteit aan gebruik en ondernemerschap op veenpolders en droogmakerijen bieden een ongekende kwaliteit, op nationaal en internationaal niveau. 

Cultuurhistorisch waardevolle elementen als de Beemster en de Stelling van Amsterdam hebben de status van UNESCO-werelderfgoed. Ook zijn er verschillende natuurgebieden van Europees erkend niveau. Dit waardevolle landschap ligt midden in de sterk verstedelijkte gebied van de metropoolregio’s Amsterdam en Alkmaar, dat ook de komende jaren flink zal groeien in inwoners en bezoekers. 

De opgave

Het gebied kent een verscheidenheid aan opgaves. De veenweiden zorgen voor uitdagingen over hoe we om moeten en kunnen gaan met de bodem. Er liggen veel natuurdoelstellingen op het gebied, zowel realisatie als kwaliteitsverbeteringen. Het veranderende klimaat brengt vraagstukken met zich mee die nog verder gaan dan de bodem en gebruik, bijvoorbeeld hoe we in onze huidige en toekomstige energiebehoeften kunnen voldoen. We zetten in op duurzame landbouw, zonder ongewenste risico’s voor de leefbaarheid voor boeren, burgers en het milieu. Daarbij willen we dat het landschap toegankelijk en bereikbaar is voor inwoners en hen een gezonde leefomgeving biedt. In Laag-Holland moeten we opgaves die afzonderlijk al complex genoeg zijn, integraal aanpakken om te zorgen voor een vitaal platteland.  

Onze energie richt zich op samenwerking. We gaan gebiedsgericht, op het niveau van polders en waterhuishoudkundige eenheden, met pilots aan de slag. Deze pilots bestaan uit concrete kwaliteitsimpulsen die invulling geven aan de doelstellingen op langere termijn (de ‘stip op de horizon’). Met deze meerdere parallelle processen kunnen we ‘al doende leren’. Ze geven ons kennis en inzicht in hoe we gezamenlijk kunnen komen tot een bredere aanpak van de problematiek. Dit alles komt samen in het project Vitaal Platteland Laag Holland.

De partners in Vitaal Platteland Laag Holland zijn:

 • Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Provincie Noord-Holland
 • Gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Zaanstad, Waterland
 • LTO Noord
 • Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken
 • Landschap Noord-Holland
 • Staatsbosbeheer
 • Natuurmonumenten
 • Recreatie Noord-Holland

De ambitie

We gaan gebiedsgericht aan de slag waar gezamenlijk energie zit. Niet vanuit één gezamenlijke visie, maar wel met een stip op de horizon werken we aan: 

 • Klimaatdoelstellingen, waarbij CO2-reductie in relatie tot bodem en bodemgebruik centraal staan, maar ook energietransitie meegenomen wordt,
 • Vitale kringlooplandbouw in balans met bodem en natuur,
 • Biodiversiteitsherstel.

In eerste instantie zal dat zijn in de volgende gebieden:

 • Burkmeer,
 • Ilperveld,
 • Alkmaarder- en Uitgeestermeer
 • Waterland-Oost
 • Landelijk Noord
 • Wormer en Jisperveld

Overkoepelend ontwikkelen we gezamenlijk kennis en inzicht, over:

 • Regionale veenweide klimaatopgave (CO2 reductie, af van fossiele brandstoffen);
 • Wat als we niets doen?
 • Wateragenda; aanbod, overlast en kwaliteit; 
 • Vormgeven aan de maatschappelijke opgave: ontwerpen van een recreatief grid voor recreatie en toerisme.

We komen een aantal keer per jaar met alle stakeholders in het gebied bij elkaar om 1) inhoudelijke voortgang te bespreken van de verschillende lopende initiatieven, 2) leerprincipes te delen en elkaar te versterken, en 3) vervolgstappen te formuleren.

Onze inzet en voortgang zullen we bestuurlijk regelmatig staven. Deze samenwerking is aanvullend op en wordt nauw afgestemd met het Innovatie Programma Veen (IPV), de proeven in Zegveld en de consultatieronde van de heer Veerman na de Richtinggevende Uitspraken Bodemdaling door de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.  

Uitgebreid verslag werkplaats 3 december – van gebiedsuitdagingen naar integrale werkpraktijk

 

In deze derde online werkplaats, op 3 december 2020, focusten we op het vormgeven van interbestuurlijk samenwerken in de uitvoering. Hoe verbind je op uitvoeringsniveau belangen met elkaar en hoe zorg je voor synergie tussen de opgaven, partijen en projecten? Hoe kom je tot échte goede samenwerking? Centraal daarbij stonden de uitdagingen in het gebied van de gastheer van deze keer: IBP VP-gebied Laag Holland.

Lees verder

'Zorg dat alle partijen zich veilig voelen’

Online werkplaats op 3 december legt kern van integraal samenwerken bloot. ‘Praat mét mensen, in plaats van over hen’, zo luidde één van de rake adviezen van bestuurders uit Laag Holland, tijdens de IBP VP-werkplaats op 3 december. Dit oer-Hollandse gebied trad deze keer op als gastheer. Centraal stond de vraag hoe je toewerkt naar synergie in de uitvoering van plannen, terwijl er ook nog extra moeilijkheden spelen zoals de veenweideproblematiek: hoe tackel je die en creëer je tegelijk perspectief voor alle partijen in het gebied?
Lees verder

Het hoge woord is aan … Frank de Wit

“Integraal samenwerken betekent goed luisteren en begrijpen, en dán pas discussiëren”, benadrukt Frank de Wit, voorzitter van de Noord-Hollandse agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken.
Lees verder

Aanpak met expertsessies leidt Laag Holland naar Erfgoed Deal

Webinar ‘Wat kun je als IBP VP-gebied met de Erfgoed Deal?’

Welke mogelijkheden biedt de Erfgoed Deal? Deze vraag stond centraal tijdens het IBP VP Erfgoed Deal webinar, op 14 mei 2020. Circa 50 deelnemers luisterden aandachtig naar uitleg over de deal, en hoorden hoe IBP VP-gebied Laag Holland als eerste deze ‘erfgoedsteun’ in de wacht sleepte.
Lees verder

‘Bespreekbaar maken wat onbespreekbaar lijkt’ – online werksessie toont behoefte aan verdieping

‘Het IBP-proces verloopt goed. Lastig zijn onder andere de verschillen in rolverdeling en sturing’, zo vatte Hero Klinker de problematiek in Noordwest-Overijssel samen. Hij was een van de sprekers tijdens de online IBP VP-werksessie voor veenweidegebieden, op 6 mei 2020.
Lees verder

Blog Laag Holland: samen en werken wordt samenwerken

De afronding van de eerste versie van het gebiedsplan voor Laag Holland was hectisch geweest. Last minute aanpassingen waren nodig om ervoor te zorgen dat alle partijen zouden blijven meedoen en de provincie Noord-Holland het plan kon aanleveren bij LNV. Logisch dus dat niet iedereen zich even goed kon vinden in het uiteindelijke voorstel. Sommigen vonden dat niet was voldaan aan de uitgangspunten voor de samenwerking die de partijen eerder samen hadden opgesteld. Er was, kortom, gedoe – en hoe ga je daar dan mee om?
Lees verder

Miljoenen subsidie voor VP Laag Holland

De provincie Noord-Holland stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor meer natuur, het uitbreiden van recreatiemogelijkheden en nieuwe landbouwmethoden in agrarische gebieden, in VP-gebied Laag Holland.
Lees verder
Meer berichten