Grootschalige uitvoering van de aanpak van bodemdaling blijft vaak nog achterwege. Zo luidt één van de constateringen in het rapport ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het groene hart als voorbeeld’, dat recent gepubliceerd is door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Grootschalige beslissingen schuift men liever voor zich uit, pilots met het oog op bodemdaling in veenweidegebieden blijven te veel in de experimenteerfase hangen, en op lokaal niveau vinden partijen volgens de onderzoekers van de Rli ‘telkens opnieuw het wiel uit’. Volgens het Rli is het daarom hoog tijd om een nationale strategie op de bodemdaling problematiek te zetten.

Hoe van pilot naar mainstream?
In het rapport schetsen de onderzoekers de huidige stand van zaken, zoals de versnipperde aanpak, en doen diverse aanbevelingen. Constateringen, die aansluiten bij een prangende vraag die we onszelf ook in IBP Vitaal Platteland-verband steeds vaker stellen: ‘Hoe kom je van pilot naar mainstream en gangbare praktijk?’ Daarbij sluiten de conclusies van het rapport ook aan bij de reflecties van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het kader van het lerende evaluatie-traject dat wordt uitgevoerd voor IBP VP: ‘Zoeken we de grenzen daadwerkelijk op of blijven we binnen de huidige kaders werken?’

Casus Groene Hart
Het Rli heeft specifiek gekeken naar het gebied Groene Hart. Dit is ook één van de 15 IBP-VP-gebieden (binnen IBP-VP bekend als Hollands-Utrechtse veenweiden). Marijke Andela, verbinder bij LNV voor dit gebied, herkent de constatering dat er veel pilots lopen in het gebied: “Maar het IBP-VP HUV en de Regio Deal bodemdaling Groene Hart zoeken juist contact met elkaar, om zoveel mogelijk aanvullend op elkaar te zijn en elkaar te versterken. Daarnaast is er een overkoepelend programma binnen het IBP-VP HUV waar de verschillende pilots hun kennis en ervaring onderling uitwisselen.”

Advies voor alle veenweiden
De kernvraag waar het advies in dit rapport om draait is ‘Welke keuzes moeten worden gemaakt om de negatieve effecten van bodemdaling in het landelijke veenweidegebied tegen te gaan en door wie? Voor het formuleren van antwoorden is het Groene Hart als voorbeeld gebruikt. Maar de bevindingen en conclusies uit het advies zijn zeer zeker ook van toepassing op veenweidegebieden buiten het Groene Hart, aldus de onderzoekers. Volgens Marijke Andela komt het Kabinet binnenkort met een reactie op dit rapport.

Meer informatie
Benieuwd naar de constateringen? Download dit rapport dan via de site van het Rli.