Om het platteland in Nederland economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam te houden en te versterken, besloten het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), IPO, VNG en de Unie van Waterschappen deze opgaven gezamenlijk op te pakken. Op 17 juli 2018 tekenden zij voor een set van samenwerkingsafspraken.

Samenhangende opgaven

In het landelijk gebied komen veel grote opgaven samen die vragen om forse en structurele veranderingen. Opgaven die gericht zijn op kwaliteit en leefbaarheid van het landschap, verduurzaming van de landbouw, waterbeheer en waterkwaliteit, gezondheid van mens en dier, gezonde ecosystemen en klimaatdoelstellingen. De opgaven hangen met elkaar samen, maar vragen in elke regio om een andere aanpak.

Oplossingen in de regio

De samenwerkingsafspraken vormen het startpunt om met ondernemers, bewoners, belangenorganisaties en andere relevante partijen aan concrete oplossingen in de regio te werken. Hierbij wordt kennis en ervaring opgedaan, die vervolgens in andere gebieden en voor andere initiatiefnemers bruikbaar zijn.

De afspraken over Vitaal Platteland maken onderdeel uit van het Interbestuurlijk Programma, dat op 14 februari 2018 door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen ondertekend is.

Download de afspraken als pdf