Op 24 september is de volgende IBV VP Werkplaats. Ook deze is online. Als centraal thema denken we aan ‘van afstemmen naar samenwerken’. Leidinggevenden en managers zijn daarom nadrukkelijk welkom (geef het door)! Graag willen we het programma aanscherpen met suggesties vanuit alle gebieden. Wie wil een casus inbrengen, een workshop organiseren (ondersteund door ons) of online gastheer zijn?

Terugkijkend naar de afgelopen periode, de gesprekken op 18 juni en aangedragen suggesties, denken we aan de volgende onderwerpen:

  • Centraal thema: Van interbestuurlijk afstemmen naar interbestuurlijk samenwerken
  • het boerenerf centraal: wat speelt daar allemaal en hoe kunnen we dat meer stroomlijnen?
  • kringlooplandbouw (o.a. verder verbinden praktijk en overheid, verder inzetten IBP-VP samenwerking voor de experimenten en pilots in de gebieden)
  • van gebiedsgericht experiment naar generiek
  • vormen/aanpakken voor gebiedsgericht werken
  • concurrerend ruimtegebruik/concurrerende beelden van de ruimte

Aanvullingen, invullingen en mogelijke casussen hierbij zijn welkom.

We houden vast aan het oorspronkelijke plan om deze werkplaats actief ook managers / leidinggevenden te betrekken. Steeds vaker horen we namelijk dat de medewerking en sturing ook meer mee moet in de ‘IBP-VP’ stijl.

Daarom vragen we jullie:

  • Schrijf 24 september in je agenda;
  • Stuur de aankondiging vast door aan collega’s, collega-overheden en eventuele andere samenwerkingspartners in je gebied;
  • Denk daarbij ditmaal ook expliciet aan de leidinggevenden;
  • Geef ons input of ideeën voor casussen, onderwerpen of meld je aan als (één van de) gastgebied(en).

Mail suggesties en ideeën naar het IBP VP Programmateam: tfranken@ipo.nl