Westerkwartier

Westerkwartier

Westerkwartier

Het Westerkwartier is een van de grootste gemeenten van ons land, met een vrijwel volledig agrarisch grondgebruik. Het is te vinden ten westen van de stad Groningen. Er zijn globaal twee grondsoorten: zand/veen in het zuidelijk deel en zeeklei in het noorden. De melkveehouderij domineert. Het landschap is er bijzonder. Het Westerkwartier omvat Middag-Humsterland, het enige Nationaal Landschap in de provincie. De ontstaansgeschiedenis als deel van de Waddenzee is daar nog zeer goed herkenbaar, met een (beschermd) kenmerkend slotenpatroon, wierden, prachtige dijken en schitterende vergezichten. Het zuidelijk deel bestaat grotendeels uit een zeer gewaardeerd coulissenlandschap met elzensingels en houtwallen (‘wouden’).

In het gebied zijn verschillende initiatieven gericht op kringlooplandbouw  inmiddels van de grond gekomen. In het noordelijk deel is er een door bewoners en ondernemers gezamenlijk opgestelde gebiedsvisie. In het verlengde daarvan werken bewoners, ondernemers, agrariërs en onderwijs samen aan concrete projecten. Daar is ook een programmavoorstel ‘Ontwikkelend Landschap’ samengesteld dat is gericht op het samenbrengen van de agrarische ontwikkelagenda en de bescherming van landschap en biodiversiteit. Dit project start medio 2019. 

De opgave

De landbouw is onmisbaar voor het behoud van het karakter van deze gebieden.  Het is daarom zaak handelingsperspectieven gericht op natuurinclusieve en kringlooplandbouw toe te voegen aan het pakket van mogelijkheden van de (jonge) agrariërs in het Westerkwartier. Een weg waarbij een goede boterham te verdienen valt en gelijktijdig de landschappelijke kwaliteiten en biodiversiteit worden bewaard en ontwikkeld. Wij zien hiervoor goede kansen in de natuurinclusieve landbouw.

De genoemde vraagstukken passen bij het (landbouw-)beleid van betrokken overheden om integraal te werken aan een ontwikkeling, aan een transitiemodel voor de landbouw. Ook vanuit het lokale bestuur wordt dit ondersteund middels het coalitie akkoord.

De partners in het Westerkwartier

Bij de voorbereidingen zijn nu betrokken:

 • Collectief Groningen West, 
 • Gemeente Westerkwartier, 
 • LTO Noord, 
 • Ministerie van LNV, 
 • Provincie Groningen, 
 • Waterschap Noorderzijlvest,
 • Gebiedscoöperatie Westerkwartier. 

De Gebiedscoöperatie is een bijzondere organisatie, opgericht door ondernemers en overheden. Daarvan zijn onder meer de volgende organisaties strategisch partner: 

 • Landschapsbeheer
 • Staatsbosbeheer
 • Rabobank
 • Terra college
 • En meer dan 10 regionale bedrijven/instellingen.

De ambitie

De ambitie in dit programma is het creëren van nieuwe mogelijkheden (ook financiële) en die meetbaar te maken voor het uitvoeren van natuurinclusieve en kringlooplandbouw. Daarmee willen we de impact van natuurinclusieve landbouw in het Westerkwartier vergroten. Of – in wat andere woorden – we zullen ervoor  zorgen dat er (veel) agrariërs zijn die natuurinclusief boeren doordat dit een lonende activiteit is (geworden). Lonend voor zowel ondernemer als maatschappij. 

Een toekomstbestendig, grondgebonden gezinsbedrijf dat ook een maatschappelijk rendement heeft, is uitgangspunt in dit programma. Dat rendement kan ook gevonden worden in maatschappelijke doelen zoals natuurwaarden, waterkwaliteit en zoetwaterbeschikbaarheid, bijdragen aan tegengaan van klimaatverandering, kortere ketens, betere kringlopen. Dit moet er toe leiden dat de melkveehouderij in het Westerkwartier bijdraagt aan de Noord Nederlandse ambitie om een voorbeeld -koploper- te zijn voor toekomstige (inter-)nationale ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Deze vier ontwikkellijnen kunnen de kapstok zijn voor maatregelen in ons programma:

 • Functionele biodiversiteit
 • Bevorderen van (wilde) flora & fauna op boerenland
 • Landschaps- en cultuurhistorische elementen of landschappelijke structuren die bijdragen aan biodiversiteit
 • Verkleinen van negatieve effecten van landbouw op water en natuurwaarden.

Thema’s als gezondheid, klimaat, lucht- en waterkwaliteit en waterbeheer zullen in het programma een nadrukkelijke rol spelen. 

Blog – De evaluatie…

‘Ik denk dat we de impact van het IBP VP pas kunnen zien over 20 jaar, als alle kleine duwtjes die iedereen heeft gekregen en uitgedeeld in alle verschillende projecten toch hebben geleid tot gedragsverandering bij velen’, zegt Alex Datema in een evaluerende blog.

Lees verder

Blog – 'Rijk is echt aan zet in stikstofdiscussie'

‘We hebben echt last van de impasse die er nog steeds bestaat op het gebied van uitstoot van stikstof.’ Zo luidt de noodkreet in deze blog van Bert Nederveen (gemeente Westerkwartier), een van de bevlogen bestuurders die vanaf het begin zeer nauw betrokken is geweest bij IBP Vitaal Platteland.

Lees verder

Het hoge woord is aan… Henk Staghouwer

“Ik hoop dat een nieuw kabinet samenwerkingsopgaven als IBP Vitaal Platteland verder kan en wil brengen”, zegt Henk Staghouwer, gedeputeerde in de provincie Groningen.

Lees verder

Tips voor verkrijgen experimenteerruimte bij online werksessie ‘Verduurzaming Landbouw’

Leer van andere gebieden, werk aan vertrouwen en onderbouw je pilot

Meer dan de helft van alle vraagstukken in IBP VP-gebieden gaat over wetgeving en experimenteerruimte. Welke randvoorwaarden zijn van belang om ruimte voor het experiment te creëren, en hoe beweeg je van praten naar uitvoering? Leer van oplossingen die in andere gebieden al in de maak zijn, bouw aan vertrouwen en zorg voor een wetenschappelijk onderbouwde pilot, zo luidden enkele van de adviezen, tijdens de IBP VP online werksessie ‘Verduurzaming landbouw’ op 4 juni 2020.

Lees verder

Blog: Er is zoveel meer dan stikstof

‘Ik zie dat stikstof slechts een verschijningsvorm is van een veel omvattender probleem. Eigenlijk zei Johan Remkes het heel mooi: we moeten ons realiseren dat niet alles kan!’ en ‘de provincie vervult een sleutelrol’. Lees de pakkende blog van Alex Datema, boer en voorzitter van agrarisch collectief BoerenNatuur in het Groningse Westerkwartier.

Lees verder

Westerkwartier in spotlights tijdens PBL Nacht van Energieke Regio

“Van elkaar leren en samenwerken in Thorbecke’s trappenhuis, daar gaan we voor”, met deze oproep opende PBL-directeur Hans Mommaas de Nacht van de Energieke Regio, op 11 december in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Een afwisselend avondprogramma volgde, met een hoofdrol voor de IBP VP-ontwikkelingen in het Groningse Westerkwartier.

Lees verder

Meer berichten