De weg naar een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland is een traject van de lange adem. Geen enkele partij kan deze opgaven afzonderlijk realiseren. Het IBP Vitaal Platteland wil een aantal stevige stappen zetten, met een gebiedsgerichte aanpak én door met alle overheden de krachten te bundelen. De Werkplaats Vitaal Platteland is dé plek waar we dat leren door te doen. De unieke hashtag #werkplaatsvitaalplatteland is hierbij het verbindende en herkenbare element.

Uitgebreid verslag werkplaats 4 februari

In deze vierde online werkplaats, op 4 februari 2021, focusten we op ‘Handelingsperspectieven in het trappenhuis’. “Juist tússen verdiepingen, afdelingen en organisaties, daar vindt de ontmoeting en samenwerking plaats voor een vitaal platteland.” Dat vraagt echter nogal wat. Hoe organiseren we die samenwerking in het ‘trappenhuis’? Na 3,5 jaar IBP VP en 2 jaar werkplaatsen was de centrale vraag: welke handelingsperspectieven zien we?

Lees verder

Katrien Termeer tijdens Werkplaats 4 februari: “Small wins: kleine stappen zijn geen klein bier”

“In complexe veranderingstrajecten is het nemen van kleine stapjes nog belangrijker dan anders”, aldus Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde aan Wageningen UR, tijdens de IBP VP-werkplaats op 4 februari. Samen met PBL-directeur Hans Mommaas reikte zij de deelnemers inzichten aan, ter inspiratie voor de komende tijd. Want hoewel het landelijke programma IBP VP afloopt in april 2021, is men in de meeste gebieden ‘nog maar net van de wal’. Het thema luidde dit keer dan ook ‘Handelingsperspectieven in het trappenhuis’.
Lees verder

Blog – IBP-vitaal platteland als opmaat naar een gezamenlijk Programma Natuur 

Als we de ervaringen van het IBP Vitaal Platteland meenemen in het Programma Natuur, levert het ons meer op dan het kabinet wellicht had kunnen vermoeden toen het in het regeerakkoord enkel sprak over ‘versterken natuur’, aldus Mark Hoevenaars (IPO), Programmamanager Programma Natuur.
Lees verder

Blog – Laten we beginnen!

Wethouder Tiny Bijl van gemeente Steenwijkerland, blogt over de resultaten van een onderzoek dat haar gemeente deed onder 120 agrariërs. Wat leeft er? En hoe kan integraal bestuur hier oplossingen aanreiken?
Lees verder

14 februari Dag van de Samenwerking

Drie jaar geleden – 14 februari 2018 – is het Interbestuurlijk Programma gestart. Om dat te markeren is 14 februari uitgeroepen tot de ‘dag van de samenwerking.’ Daar sluiten we ons vanuit het IBP Vitaal Platteland uiteraard graag bij aan!  Ter gelegenheid hiervan is het magazine ‘Verbinden en verbeteren’ gemaakt.
Lees verder

Het hoge woord is aan… Henry Meijdam

“Toen Ank Bijleveld nog voorzitter van het IPO was zei ze altijd ‘Moedig voorwaarts!’ En dat is de kreet die we op het integraal werken moeten toepassen”, aldus Henry Meijdam, waarnemend burgemeester van Lelystad. Welke tips heeft hij, om integraal werken de komende jaren verder te brengen?
Lees verder

sessie 11 maart: Interbestuurlijke gebiedsgerichte aanpak op de hoge zandgronden

De regio’s zijn steeds meer een draaischijf waar vele ambities en opgaven integraal bij elkaar komen: wat hebben we nodig van het Rijk, wat hebben we nodig van elkaar? En wat spreken we af qua vervolgstappen? Deze vragen staan centraal tijdens de verdiepende IBP VP-sessie Interbestuurlijke gebiedsgerichte aanpak op de hoge zandgronden.

Lees verder

24 maart 2021: oogst en overdracht IBP VP

We hebben zoveel mogelijk ervaringen, effecten en resultaten voortvloeiend uit 3,5 jaar IBP VP gebundeld. Die willen we ter afronding en overdracht 24 maart 2021 graag met je delen via de Oogst en overdrachtsbijeenkomst van het IBP VP. Deze volgt op de PBL-sessie Resultaten lerende evaluatie IBP VP.

Lees verder

Brabantse boeren krijgen vergoeding gelinked aan KPI's

Melkveehouders kunnen een financiële beloning krijgen voor hun bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit in het Van Gogh Nationaal Park. Dit gebeurt via de Biodiversiteitsmonitor. Deze komt voort uit Brabants Bodem, een van de projecten onder de paraplu van IBP Vitaal Platteland. De monitor is getest met 55 boeren en wordt opengezet voor nog eens 145 deelnemers (in Brabant).
Lees verder

Uitgebreid verslag werkplaats 3 december – van gebiedsuitdagingen naar integrale werkpraktijk

 

In deze derde online werkplaats, op 3 december 2020, focusten we op het vormgeven van interbestuurlijk samenwerken in de uitvoering. Hoe verbind je op uitvoeringsniveau belangen met elkaar en hoe zorg je voor synergie tussen de opgaven, partijen en projecten? Hoe kom je tot échte goede samenwerking? Centraal daarbij stonden de uitdagingen in het gebied van de gastheer van deze keer: IBP VP-gebied Laag Holland.

Lees verder

IBP-VP en Regio Deals toegelicht tijdens Duits Toekomstforum

  Op 20 januari heeft Nederland als partnerland bij het 14e Duitse Toekomstforum voor Plattelandsontwikkeling één van de vakfora verzorgd. Hierin stond de gebiedsgerichte aanpak in Nederland centraal en ook wat Nederland en Duitsland daarin van elkaar kunnen leren.
Lees verder

Seminar Leren samen werken aan opgaven

Dealvormen zoals IBP Vitaal Platteland zijn experimentele vormen van besturen. En daarmee dus altijd leerzaam. Maar vindt dat leren al voldoende systematisch plaats? Worden de opgedane lessen ook opgeschaald naar de gangbare bestuurlijke instituties? Die vragen stonden 15 januari centraal tijdens het online seminar ‘Leren samen werken aan opgaven’.
Lees verder

Het hoge woord is aan… Henk Staghouwer

“Ik hoop dat een nieuw kabinet samenwerkingsopgaven als IBP Vitaal Platteland verder kan en wil brengen”, zegt Henk Staghouwer, gedeputeerde in de provincie Groningen.
Lees verder

IBP-Café over kennis: “In veel IBP VP-gebieden ontbreekt stip op horizon nog”

“We zijn daar gaan zitten waar de energie zit, bij gebieden die graag wilden”, aldus Thomas Mattijssen op 14 december, tijdens het online IBP VP-Café ‘Aan de slag met kennisvragen.’ Dat ging over de bijdrage die Wageningen University (WUR) het afgelopen half jaar leverde aan het IBP VP-proces in Twente, de Zuidwestelijke Delta, Eems-Dollard en Nieuw Land. “Niet met complete onderzoekstrajecten, maar wel door mee te denken over kennisvragen.”
Lees verder

'Zorg dat alle partijen zich veilig voelen’

Online werkplaats op 3 december legt kern van integraal samenwerken bloot. ‘Praat mét mensen, in plaats van over hen’, zo luidde één van de rake adviezen van bestuurders uit Laag Holland, tijdens de IBP VP-werkplaats op 3 december. Dit oer-Hollandse gebied trad deze keer op als gastheer. Centraal stond de vraag hoe je toewerkt naar synergie in de uitvoering van plannen, terwijl er ook nog extra moeilijkheden spelen zoals de veenweideproblematiek: hoe tackel je die en creëer je tegelijk perspectief voor alle partijen in het gebied?
Lees verder

IBP VP-Café 26 november: Nationale agenda op weg naar experimenteerruimte

“Iedereen wil graag, er is nú draagvlak om daadwerkelijk aan de slag gaan met een nationale agenda gericht op meer experimenteerruimte. Dus laten we dwarsverbanden leggen en samen optrekken.” Een dringend betoog van Martin Verbeek, voormalig programmamanager van Mineral Valley Twente, tijdens het IBP VP-Café van 26 november. Zijn oproep kreeg veel bijval, onder andere met een voorstel om op korte termijn verder te praten met tenminste vier provincies.
Lees verder
Albert_Vermue

Het hoge woord is aan… Albert Vermuë

‘IBP Vitaal Platteland is een parel die we moeten koesteren’ “Eén van de lessen: Je hebt in het gebied ‘eigenaarschap’ nodig om opgaven aan te pakken. Als er alleen van bovenaf bepaald wordt wat de doelen zijn, en de mensen in het gebied delen dit niet, dan kom je met je aanpak nergens”, aldus Albert Vermuë (VNG), als hij desgevraagd reflecteert op bijna 3,5 jaar integraal besturen.
Lees verder

PBL tip: Wat is een 'leefbaar' platteland?

De opgave voor het IBP-VP-programma luidt: ‘naar een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland’. Maar wat is een ‘leefbaar’ platteland? Dat is niet altijd even duidelijk, en wordt mogelijk per gebied verschillend ingevuld. PBL-onderzoeker Frank van Dam zoomt in een bijdrage in op dit lastig te kaderen begrip, en geeft handreikingen voor antwoorden.
Lees verder

IBP Vitaal Platteland deelt inzichten tijdens VB-NIG preconference

‘Hoe zorgen we ervoor dat de opgedane inzichten en energie binnen de IBP Vitaal Platteland gebieden zo goed mogelijk geborgd worden, en dat interbestuurlijk en opgavegericht werken geen uitzondering blijft?’ Programmamanager Olga van Kalles stelde deze vraag 12 november in een pitch, tijdens de 6e editie van de VB-NIG preconference. Thema van deze (Engelstalige) conferentie was: “Innovations in Approaches of Societal Challenges: Connecting Science and Practice”. 
Lees verder

Osinga aan Tweede Kamer: "Opgaven voor landelijk gebied kunnen we alleen gezamenlijk oplossen"

In de laatste editie van de Krant voor het platteland, een uitgave van de P10 plattelandsgemeenten, breken Commissaris van de Koning van Drenthe Jetta Kleinsma en Directoraat-Generaal van het ministerie van LNV Johan Osinga een lans voor de plattelandsgebieden.
Lees verder

Samenwerking Zuid-Limburgse Heuvelland krijgt flinke financiële impuls

Het Ministerie van LNV stelt via IBP Vitaal Platteland € 3,75 miljoen beschikbaar voor de verduurzaming van water- en bodembeheer in het Zuid-Limburgse Heuvelland. Provincie Limburg (80%) en Waterschap Limburg (20%) vullen dat bedrag aan tot € 7,5 miljoen.
Lees verder

Hoe betrek je mensen online? IBP VP-café geeft tips

Hoe stimuleer je online participatie onder mensen die niet gewend zijn zo te werken? Hoe maak je gevoelige onderwerpen via het scherm bespreekbaar? Het zijn twee van de vele vragen die 2 november de revue passeerden tijdens een goedbezocht online IBP VP-café, waar een keur aan hulpmiddelen, tips en tricks voorbijkwam.
Lees verder

Het hoge woord is aan … Frank de Wit

“Integraal samenwerken betekent goed luisteren en begrijpen, en dán pas discussiëren”, benadrukt Frank de Wit, voorzitter van de Noord-Hollandse agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken.
Lees verder

Blog: Paradigma’s en rijksgeld

Waarom heeft het even geduurd voordat de laatste zogenoemde SPUK-beschikking voor IBP Vitaal Platteland begin november is getekend? Sander Band, MT-lid van het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied bij het ministerie van LNV, geeft uitleg over de ingewikkelde relatie tussen het begrip samenwerken en ‘wie er waar over gaat’.
Lees verder

PBL tip: Samen werken aan opgaven professionaliseren

Leren vergt lef om tegen de stroom in te roeien Opgavegericht werken aan maatschappelijke vraagstukken als landbouw, natuur en energietransitie en klimaat vraagt samenwerking. Partijen moeten met elkaar in staat zijn problemen aan te pakken. Hoewel deze manier van werken inmiddels geaccepteerd is, ligt hier voor de overheden nog steeds een flinke leeropgave, constateren het PBL en de NSOB in hun essay ‘Leren institutionaliseren’.
Lees verder

Grote plattelandsgemeenten aan politiek: laten we samen een Agenda Platteland opstellen!

De Tweede Kamer ontving deze maand de 1e editie van ‘De krant van het platteland’. Een initiatief van P10, een samenwerkingsverband van 22 grote plattelandsgemeenten in ons land. P10 roept de politiek op om samen een concrete Agenda Platteland op stellen en structureel middelen vrij te maken.
Lees verder

Uitgebreid verslag werkplaats 24 september – hoe stemmen we nog beter af?

Werken we als overheden al mooi samen of is het toch afstemmen dat we vooral doen? Dat was de hamvraag 24 september, tijdens de werkplaats die een belangrijk moment markeert in het IBP VP-traject. Want we hebben al veel bereikt, maar het échte werk moet eigenlijk nog beginnen.
Lees verder

LNV-verbinder Marijke Andela-Jaarsma over grenzeloos samenwerken aan een toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta

‘In het Gebiedsplan voor de Zuidwestelijke Delta staan veel kansrijke projecten benoemd,’ aldus LNV-verbinder Marijke Andela-Jaarsma in een recent artikel  in de nieuwsbrief van de Zuidwestelijke Delta. Naast het IBP VP-proces in de Zuidwestelijke Delta, licht Andela ook de broedplaats Zoet water nader toe.
Lees verder

Online congres over innovatieve benaderingen bij sociaal-maatschappelijke uitdagingen

Vanuit de Nederlandse vakvereniging voor bestuurskunde (VB-NIG) wordt op 12 november van 10.00-12.00 het online congres ‘Innovations in approaches of social challenges: connecting science and practice’ georganiseerd. Olga van Kalles levert een bijdrage aan het programma, met een pitch over IBP Vitaal Platteland.
Lees verder

Webinar op 14 oktober over rapport 'Als één overheid'

Recent bracht de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen het rapport ‘Als één overheid; Slagvaardig de toekomst tegemoet!’ uit. Een rapport met aanbevelingen voor een overheid met meer gezamenlijke uitvoeringskracht. Bent u er nog niet aan toegekomen om het (uit) te lezen? Hoort u graag een toelichting of heeft u vragen? Dan is het webinar op 14 oktober a.s. iets voor u!
Lees verder

Blog – Interbestuurlijk samenwerken draait om 5 simpele vragen

Het essay ‘Leren van doen’ brengt in een notendop de kern boven van wat we hebben geleerd in IBP Vitaal Platteland. Dit essay werd 22 september toegelicht in een webinar van de OverheidvanNu. Olga van Kalles, programmamanager van IBP Vitaal Platteland, licht de inhoud nader toe in een blog.
Lees verder

Werkplaats 24 september: 'Managers bij overheden moeten functioneren als hitteschild'

“Maak belangen expliciet, investeer in relaties”, aldus veranderexpert Merlijn Ballieux, oprichter van de Veranderbrigade. “Realiseer je dat je voor samenwerken geen blauwdruk hebt: het proces in Drenthe is anders dan in Brabant. En: “Ben je manager, zorg dan dat je functioneert als hitteschild.” Hij gaf deze nuttige tips 24 september, tijdens de online Vitaal Platteland Werkplaats ‘Van interbestuurlijk afstemmen naar interbestuurlijk samenwerken’.
Lees verder

PBL tip – Managen van grenzen in integrale initiatieven

Aandacht voor het managen van grenzen is belangrijk om de baten van integraal landgebruik te kunnen realiseren, aldus PBL-onderzoeker Saskia van Broekhoven. Zij concludeerde op basis van haar promotieonderzoek naar de ‘governance van multifunctioneel landgebruik’ onder andere dat je moet zoeken naar wegen om grenzen te overbruggen, maar dat het trekken van grenzen juist ook kan helpen bij het realiseren van effectieve integratie.
Lees verder

Het hoge woord is aan … Esther Rommel

‘Ik vergader niet om het vergaderen’, zegt Esther Rommel, gedeputeerde van Noord-Holland. Hoe kijkt zij aan tegen het IBP VP-proces en hoe ziet ze haar eigen rol?
Lees verder

De IBP-opgave van De Peel centraal op Springtij

Gefragmenteerde pioniersgeest koppelen aan gezamenlijk perspectief Burgemeester Pierre Bos (gemeente Boekel) verzorgde tijdens Springtij 2020 een ‘briefing’ en vertelde over de integrale, interbestuurlijke manier van werken. Pierre schetste een levendig beeld van het gebied, de historie, haar bewoners en de manier waarop er wordt samengewerkt aan nieuwe perspectieven voor de Peel.
Lees verder

IBP inspiratie vanuit Springtijforum 2020

Iets niet kunnen of weten. En toch… Drie dagen lang werd op Terschelling tijdens het Springtijforum gesproken over oplossingen voor een duurzaam en toekomstbestendig Nederland. De opbrengsten van Springtij  zijn gebundeld in dit manifest voor het nieuwe kabinet.  Het IBP VP was met Pierre Bos (burgemeester Boekel), Anne Reijbroek (verbinder LNV) en Harry Louwenaar (communicatieregisseur) ter plekke.
Lees verder

IBP VP op Springtijforum

Vanuit IBP VP bezoeken ‘verslaggevers’ Anne Reijbroek (verbinder LNV) en Harry Louwenaar (communicatieregisseur) het jaarlijkse driedaagse duurzaamheidsforum Springtij, op Terschelling. Om te horen welke interbestuurlijke principes toegepast worden op de grote verduurzamingsvraagstukken en ook om die in de uiteenlopende debatten in te brengen. Harry doet op persoonlijke titel verslag van een waarneming over het fenomeen ‘samen’.
Lees verder

Ervaringen IBP Vitaal Platteland onderstrepen belang werkbaar financieel instrumentarium

Rapport ‘Als één overheid’ bevat welkome aanbevelingen voor samenwerking tussen overheden. De Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 10 september haar eindrapport gepubliceerd. Kernvraag: ‘Hoe kunnen we het bestuurlijke en financiële ‘repertoire’ van overheden uitbreiden, zodat we echt als één overheid kunnen optrekken?’ Hierbij is ook advies meegenomen vanuit IBP Vitaal Platteland, dat is ingediend na publicatie van het tussenrapport in april van dit jaar.
Lees verder

Het hoge woord is aan … Arjan van Rijn

Niet de koplopers vormen de uitdaging, maar het peloton Als het aan Arjan van Rijn ligt gaat IBP Vitaal Platteland nog niet ver genoeg: ‘De samenwerking mag wat mij betreft nog veel intensiever.’ Van Rijn is een van de trekkers van het IBP VP-proces, namens waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV).
Lees verder

Werkplaats 24 september is ook voor managers – heb jij je al aangemeld?

Heb jij je al aangemeld voor de werkplaats van 24 september? Het programma biedt zowel jou als je collega managers en leidinggevenden diverse interessante sessies. Sluit je online aan en ontvang bruikbare inzichten en handvatten, om meters te maken met het IBP VP-proces in je gebied. 
Lees verder

PBL: Kansrijk landbouw- en voedselbeleid betekent kiezen

Foto: Elena Titarenca Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft 27 mogelijke maatregelen voor landbouw- en voedselbeleid beoordeeld op effectiviteit, uitvoerbaarheid en juridische legitimiteit. Een van de conclusies van het onderzoeksrapport: geen van de maatregelen scoort op álle doelen voor leefomgeving, economie en sociale aspecten positief, en is tegelijkertijd gemakkelijk te nemen.
Lees verder

Werkbezoek WUR aan Zuidwestelijke Delta over omgang met droogte

Hoe gaat IBP VP-gebied Zuidwestelijke Delta om met droogte en verzilting? Dat was de kernvraag tijdens een werkbezoek aan dit gebied op 31 juli, door onderzoekers van Wageningen University & Research. Organisator was Living Lab Schouwen-Duiveland.
Lees verder

Blog: Hoe je als IBP-VP gebied daadwerkelijk stappen zet

Weten hoe ‘actie-onderzoek’ van de Wageningen Universiteit (WUR) je verder kan helpen met plannen voor een IBP VP-gebied? Lees dan deze blog van LNV-verbinder Andreas van Braam.
Lees verder

Het hoge woord is aan… Hanke Bruins Slot

In de rubriek ‘Het hoge woord is aan …’, deze keer een reactie op onze stellingen van Hanke Bruins Slot, gedeputeerde voor de provincie Utrecht.
Lees verder

‘Ga zo vroeg mogelijk open en eerlijk het gesprek aan’

Online IBP Café over samenwerken met agrariër ‘Vertrouwen’ en ‘betrouwbaarheid’. Veelzeggende begrippen, die steeds terugkwamen tijdens het online IBP VP Café over ‘Samenwerken als overheden met agrariërs’. 
Lees verder

‘Je kunt het niet alleen’

InZoomsessie Zuid-Limburg “In andere gebieden spelen vergelijkbare vraagstukken. Die zou ik meer op moeten zoeken.” Het is één van de voornemens van projectleider Bouke Sibbing (provincie Limburg). Sinds twee jaar wordt in Heuvelland onder de paraplu van het IBP VP integraal samengewerkt aan gebiedsontwikkeling.
Lees verder

Uitgebreid verslag 18 juni – Toekomstbestendige landbouw in een mooi landelijk gebied

Voor wie er niet bij was, óf wie er wel bij was maar nog eens rustig alle inhoudelijke inzichten wil teruglezen, staat nu het uitgebreide verslag van de online werkplaats van 18 juni in de Vitaal Platteland-community.
Lees verder

Vitaal Platteland werkwijze inspireert IBP Regionale Economie

Stel: je denkt iedereen spreekwoordelijk aan boord te hebben, maar in de praktijk blijkt één van de partners een stuk minder betrokken. Die partij is echter wel hard nodig in de samenwerking. Wat doe je dan? Ilana Ifrah wisselde hierover op Overheidvannu.nl van gedachten met collega interbestuurlijk werker Olga van Kalles.

Lees verder

‘Het is tijd om als overheden stappen te maken naar de praktijk’ – volop discussie tijdens online werkplaats Twente

Foto: weiland bij Nijverdal, Peter Kappen IBP VP is goed op weg. Het interbestuurlijk samenwerken met diverse bestuurslagen krijgt gestaag vorm. Tegelijkertijd zijn alle gebieden zoekende: hoe werk je nu echt gelijkwaardig samen en, vooral, hoe maak je de slag naar een economisch gezonde, werkbare praktijk? Belangrijke vragen die aan de orde kwamen tijdens de online IBP VP-werkplaats op 18 juni 2020. Centraal bij de discussies stonden voorbeeldprojecten uit het gebied dat gastheer was van deze dag: Twente.
Lees verder

Het hoge woord is aan … Henk Jan Soede

“Laat ons boeren vooral lekker uitvoeren”
In de rubriek ‘Het hoge woord is aan …’, deze keer een reflectie van Henk-Jan Soede, voorzitter van agrarisch collectief Rijn Vecht en Venen, een man met wortels in de praktijk.
Lees verder

‘IBP VP helpt bij breder trekken plannen’

Samenwerken in de coronacrisis: inZoomsessie Eems Dollard De trekkers van het IBP VP-proces in de regio Eems-Dollard zijn positief over de invloed van het IBP-proces op de plannen voor hun gebied. ‘Dit zorgt voor de nodige verbinding, verbreding en borging op bestuurlijk vlak’, aldus de deelnemers aan de InZoomsessie voor IBP VP Eems-Dollard, op 10 juni. Daarbij merken ze op dat ze in het hoge Noorden ‘nog maar aan het begin van het proces staan.’
Lees verder

Tips voor verkrijgen experimenteerruimte bij online werksessie ‘Verduurzaming Landbouw’

Leer van andere gebieden, werk aan vertrouwen en onderbouw je pilot Meer dan de helft van alle vraagstukken in IBP VP-gebieden gaat over wetgeving en experimenteerruimte. Welke randvoorwaarden zijn van belang om ruimte voor het experiment te creëren, en hoe beweeg je van praten naar uitvoering? Leer van oplossingen die in andere gebieden al in de maak zijn, bouw aan vertrouwen en zorg voor een wetenschappelijk onderbouwde pilot, zo luidden enkele van de adviezen, tijdens de IBP VP online werksessie ‘Verduurzaming landbouw’ op 4 juni 2020.
Lees verder

Blog: Geleerde lessen van IBP VP 'main stream' maken

Om de rol van waterschappen bij het IBP Vitaal Platteland te kunnen duiden, is hen gevraagd een enquête in te vullen. Carel Nobbe, lid van het landelijk Programmateam IBP VP namens de Unie van Waterschappen, blogt over de resultaten.
Lees verder

Blog: Doe meer met ongeveer

Als partner van adviesbureau Emma en als bestuurskundige en communicatiedeskundige betrokken bij het IBP, pleit Ton Baetens in een pakkende blog voor ‘small gains’, of in kleine stapjes meer doen met ongeveer.
Lees verder

Het hoge woord is aan … Bert de Groot

De grootste kunst is om energie in een gebied te verkrijgen en organiseren, die dan past bij een opgave van de overheid.

In de rubriek ‘Het hoge woord is aan..’, deze keer een reflectie van Bert de Groot, hoogheemraad bij Waterschap De Stichtse Rijnlanden, en betrokken bij IBP VP-gebied Hollands-Utrechts veenweidegebied.
Lees verder

PBL: De waarde van lerend evalueren

Beleid met experimenteel en adaptief karakter

Is het IBP VP-programma in haar opzet geslaagd? Om gebieden en bestuurders de komende maanden te helpen bij het antwoord op deze vraag, heeft het PBL ‘de onderzoeksmethodiek voor het evalueren van transformerend leren en handelen’ ontwikkeld.
Lees verder

Aanpak met expertsessies leidt Laag Holland naar Erfgoed Deal

Webinar ‘Wat kun je als IBP VP-gebied met de Erfgoed Deal?’

Welke mogelijkheden biedt de Erfgoed Deal? Deze vraag stond centraal tijdens het IBP VP Erfgoed Deal webinar, op 14 mei 2020. Circa 50 deelnemers luisterden aandachtig naar uitleg over de deal, en hoorden hoe IBP VP-gebied Laag Holland als eerste deze ‘erfgoedsteun’ in de wacht sleepte.
Lees verder

PBL: Zorg voor het landschap

Het PBL-signalenrapport “Zorg voor landschap” pleit voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid. In het huidige omgevingsbeleid is landschap vaak een sluitpost. Het is wenselijk om landschap expliciet te borgen in het Besluit kwaliteit leefomgeving, zo luidt een van de conclusies.
Lees verder

'IBP VP goed voor scherpte, bevestiging en netwerk’

Met poldermentaliteit bouwen aan nieuwe natuur “IBP Vitaal Platteland geeft ons schwung om door te pakken”, zegt Mark Waaijenberg, provinciaal projectleider Nationaal Park Nieuw Land (NPNL). Zijn positieve woorden kregen bijval van de overige deelnemers aan een online bijpraatsessie over IBP VP-gebied Nieuw Land, op 13 mei 2020.
Lees verder

Het hoge woord is aan … Antoinet van Helvoirt – Looman

In de rubriek ‘Het hoge woord is aan..’, deze keer een reflectie van Antoinet van Helvoirt – Looman. Zij is trekker van het IBP VP-proces in de Achterhoek, en namens Water Natuurlijk bestuurslid van Waterschap Rijn en IJssel.

Lees verder

Blog: Er is zoveel meer dan stikstof

‘Ik zie dat stikstof slechts een verschijningsvorm is van een veel omvattender probleem. Eigenlijk zei Johan Remkes het heel mooi: we moeten ons realiseren dat niet alles kan!’ en ‘de provincie vervult een sleutelrol’. Lees de pakkende blog van Alex Datema, boer en voorzitter van agrarisch collectief BoerenNatuur in het Groningse Westerkwartier.
Lees verder

‘Bespreekbaar maken wat onbespreekbaar lijkt’ – online werksessie toont behoefte aan verdieping

‘Het IBP-proces verloopt goed. Lastig zijn onder andere de verschillen in rolverdeling en sturing’, zo vatte Hero Klinker de problematiek in Noordwest-Overijssel samen. Hij was een van de sprekers tijdens de online IBP VP-werksessie voor veenweidegebieden, op 6 mei 2020.
Lees verder

Vitaal platteland: met nieuwe formats door met de opgave

Hoe blijf je in verbinding in deze thuiswerktijd? Daar zijn veel mensen nu naar op zoek. Bij de IBP-opgave Vitaal Platteland zijn we enthousiast over de vormen die we hebben gevonden om online samen te blijven werken aan de opgave. Communicatiestrateeg Harry Louwenaar vertelt er meer over op Overheidvannu.nl
Lees verder

1e online werksessie toont veel raakvlakken – 'Integraal kunnen we meters maken, bijvoorbeeld rondom knellende regels’

‘Echte experimenteerruimte vinden in de praktijk is en blijft lastig’. Zo luidde één van de geleerde lessen die Gerdien Kleijer (gemeente Ede) presenteerde tijdens de 1e online werksessie van het IBP Vitaal Platteland, op 16 april 2020.
Lees verder

Het hoge woord is aan … Maikel van der Neut

In de rubriek ‘Het hoge woord is aan.. ‘ vragen we bestuurders om te reflecteren op hun rol in de interbestuurlijke aanpak van regionale opgaven. Deze keer is het woord aan Maikel van der Neut, wethouder van de gemeente Berkelland.
Lees verder

PBL: Verdienvermogen is cruciale factor

Verleid eerst dié helft van de boeren die zelf al extra maatregelen neemt om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Zorg voor verdienvermogen en betaal boeren voor de ecosysteemdiensten die ze de samenleving leveren. Bijvoorbeeld door een groter deel van de Europese GLB-subsidies ‘groen’ in te zetten.
Lees verder

Blog: Anders dan anders

Anders moeten werken dan anders. Dat geldt voor de aanpak van de crisis in veenweidegebieden, maar ook voor de veel sneller verlopende Coronacrisis. LNV-verbinder Jitske van Laar blogt over de vraag hoe beide processen op elkaar ingrijpen en wat zij gemeen hebben.
Lees verder

'Nederland heeft één overheid nodig' – Rapport IBP studiegroep Interbestuurlijke en Financiële verhoudingen

De studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen doet in het rapport ‘Nederland heeft een overheid nodig’ aanbevelingen om het werken als één overheid naar een hoger plan te tillen.
Lees verder

Als landbouwer bereik je in je eentje helemaal niks

Samenwerken in de coronacrisis: inZoomsessie Zuidwestelijke Delta
“Ik zit in een hele steile leercurve.” Net als de overige deelnemers aan de 1e online inzoomsessie voor IBP Vitaal Platteland, is Peter van Veelen (adviseur Buro Waterfront) positief over de samenwerking. Peter adviseert de gemeente in het samenwerkingsproces voor de Delta-broedplaats Zoetwater van Schouwen-Duiveland. Een project dat deel uitmaakt van het gebiedsplan van IBP VP-gebied de Zuidwestelijke Delta.
Lees verder

Het hoge woord is aan … Ellen van Selm

  Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland (onderdeel van het Friese Beetsterzwaag en voorzitter van samenwerkingsverband P10), had graag op het podium gestaan tijdens de afgelaste werkplaatsbijeenkomst van 19 maart. Als alternatief vonden we Ellen bereid om het spits af te bijten van deze nieuwe rubriek: daarin krijgen bestuurders het woord en spreken zij zich uit over een aantal stellingen rond interbestuurlijk samenwerken.
Lees verder

In het veld

IBP VP programmaondersteuner Tamara Franken was de afgelopen weken in het veld te vinden en blogt over haar ervaringen. Hoe was het om in een tijd waarin corona zich langzaam maar zeker aandiende, gebiedsvideo’s te schieten? 
Lees verder

PBL: Focus op concreet, geografisch omlijnd, ruimtelijk gebiedsplan

Aan welke sturingsvarianten kun je denken, als je gebiedsspecifiek beleid verder wilt versterken? Het antwoord is te vinden in het artikel De governance van de Kaderrichtlijn Water (KRW): regionale verschillen en sturingsopties (gepubliceerd in 2019).
Lees verder

Uit het veld – Wintervoorploegen en gras scheuren

Leidt het scheuren van gras in de winter tot ander middelengebruik in de aardappelteelt, als er niet wordt voorbehandeld met glyfosaat?
Lees verder

Ervaringen met werken als één overheid: zijn wij één team?

Wat kunnen we leren van eerdere ervaringen, waarbij het werken als één overheid centraal stond? Deze vraag stond vrijdag 7 februari 2020 centraal, tijdens een bijeenkomst van de Vereniging voor Bestuurskunde, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant. Olga van Kalles, programmamanager IBP Vitaal Platteland, doet verslag.
Lees verder

Leestip: Experimenteel besturen – hoe schep je goede voorwaarden?

“Hoe schep je goede voorwaarden om te experimenteren, loop je als overheid niet in de weg en leer je er echt iets van? Een doordachte sturingsfilosofie helpt daarbij, stelt UFS (Universiteit Utrecht) onderzoeker Suzanne Potjer in haar boek Experimenteel bestuur”.
Lees verder

2020 is 'het jaar om meters te maken'

Regio’s daadwerkelijk ondersteunen bij het verder brengen van hun integrale gebiedsplannen. Dat is het doel van het programmateam van IBP Vitaal platteland. Veel regio’s maken in 2020 de slag van papier naar praktijk; het is zaak ‘meters te maken’. Om dit te ondersteunen organiseert de werkgroep ‘Leren door doen’ ook dit jaar weer een serie Werkplaatsbijeenkomsten. Voor en door professionals uit de regio. De eerste vindt plaats op donderdag 19 maart aanstaande. Deze is ook gericht op bestuurders en managers die een rol hebben in de gebiedsopgaven.
Lees verder

Blog: Luctor… et emergo!

Het opstellen van een gebiedsplan is soms een worsteling, maar je komt altijd weer boven. Zo ook de diverse gebiedspartners in het IBP VP-gebied Zuidwestelijke Delta. Hoe kwam hun programma tot stand en wat hebben zij tot nu toe bereikt? Marijke Andela, één van de verbinders bij LNV, blogt over haar ervaringen.
Lees verder

PBL tip: ‘Onderzoek alternatieve strategieën voor versoepeling vergunningverlening’

Staar je niet blind op stikstof. Zo luidt het devies van de policybrief Stikstof, die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in december 2019 publiceerde. Een leestip voor bestuurders en strategen, want dit document biedt een palet aan alternatieve denkrichtingen.
Lees verder

Voor de agenda: Werkplaatsen in 2020

In 2020 organiseert IBP Vitaal Platteland opnieuw vier Werkplaatsbijeenkomsten. Twee in de regio en twee op een centrale plek, met een bijzondere en bredere insteek, waarbij we iedereen uitnodigen die met de uitvoering van het IBP VP te maken krijgt: bestuurders, leidinggevenden en werkers uit de gebieden van zowel overheden als overige partners.
Lees verder

Leestip: Hoe blijf je vooruit gaan in complexe transities?

SER-kroonlid Katrien Termeer pleit op overheid van nu.nl voor een Small Wins aanpak bij complexe transitieopgaven.
Lees verder

IBP Vitaal Platteland 2020, van plannen naar realisatie

Voorafgaand aan het PBL event De nacht van de Energieke regio, op 11 december, kwamen we bijeen met zo’n 25 betrokken bij het IBP Vitaal Platteland  bijeen om terug te blikken op het afgelopen jaar. Om op basis van die inzichten de inzet voor 2020 aan te scherpen.
Lees verder

Westerkwartier in spotlights tijdens PBL Nacht van Energieke Regio

“Van elkaar leren en samenwerken in Thorbecke’s trappenhuis, daar gaan we voor”, met deze oproep opende PBL-directeur Hans Mommaas de Nacht van de Energieke Regio, op 11 december in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Een afwisselend avondprogramma volgde, met een hoofdrol voor de IBP VP-ontwikkelingen in het Groningse Westerkwartier.
Lees verder

Lerend evalueren op weg naar vitaal platteland

Hoe draagt het IBP Vitaal Platteland bij aan de ambitie van een economisch vitaal, duurzaam en leefbaar platteland? De vraag die 2 december centraal stond, tijdens het zogenoemde midterm seminar, georganiseerd door wetenschappers van het PBL en de VU (Athena Instituut). De onderzoekers hopen via lerend evalueren zicht te krijgen op de wijze waarop het programma bijdraagt aan het realiseren van de hierboven genoemde ambitie.
Lees verder

Uitgebreid verslag Werkplaats Samenwerken met maatschappelijke partners nu online

In het Friese laagveengebied Aldeboarn/De Deelen, gaven boeren, burgers en bestuurders tijdens de Werkplaats Samenwerken met maatschappelijke partners inzicht in de bijzondere bottom-up aanpak die ze in dit IBP-gebied hanteren. 
Lees verder

Terugblikblog: een jaar webschrijven voor Vitaal Platteland

U hebt mij wellicht zien meetypen bij één van de werkplaatsbijeenkomst: sinds april dit jaar was ik webredacteur IBP Vitaal Platteland. Tot nu: vanaf deze maand neemt Foka Kempenaar mijn werkzaamheden over. Een mooi moment voor mij om terug te blikken op driekwart jaar van reizen, praten en schrijven voor werkplaatsvitaalplatteland.nl.  
Lees verder

Werkplaats Samenwerken met maatschappelijke partners: van wetenschap tot boerenverstand

In het Friese laagveengebied Aldeboarn/De Deelen nemen boeren en burgers collectief de handschoen op bij het zoeken naar oplossingen voor de veenweideproblematiek. Een echte bottom-up aanpak dus, die 28 november centraal stond tijdens de 4e Werkplaats van IBP Vitaal Platteland.
Lees verder

Blog Utrechts-Hollandse veenweiden: Bestuurlijke bijeenkomst met bottom-up als toverwoord

Op 11 september 2019 verzamelden zich rond de 60 bestuurders in het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) in Zegveld, midden in het Groene Hart. De bestuurlijke samenstelling was een mooie vertegenwoordig van de vier overheden. Regioreporters Chris van Naarden en Corine van den Berg bloggen over hun indrukken.
Lees verder

Werkgroep Kennis en onderzoek: de juiste kennis op de juiste plek

Het IBP Vitaal Platteland wil problemen integraal aanpakken. Dat vraagt om integrale kennis. De werkgroep Kennis en Onderzoek bekijkt daarom welke kennis nodig is én hoe de juiste kennis op de juiste plek terechtkomt. Kees Breed is kenniscoördinator bij de VNG én lid van deze werkgroep. Ook schreef hij mee aan de publicatie Kennis van en voor gemeenten.
Lees verder

Uitgebreid verslag werkplaats Werken als één overheid nu online

  Tijdens de werkplaatsbijeenkomst Werken als één overheid in de Zuidwestelijke Delta is er weer een hoop kennis en ervaring gedeeld. Voor wie er niet bij was, óf wie er wel bij was maar nog eens rustig alle inhoudelijke inzichten wil teruglezen, staat nu het uitgebreide verslag in de Vitaal Platteland-community.
Lees verder

Naar een vitaal platteland

Hoe houden we het platteland in Nederland economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam? Olga van Kalles, programmamanager van IBP Vitaal Platteland, geeft op Overheidvannu.nl in een video een korte toelichting.
Lees verder

Werken als één overheid in de Zuidwestelijke Delta

‘Werken als één overheid’ is één van de kernen van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland; tegelijkertijd is het voor alle betrokkenen een flinke uitdaging. De derde Werkplaatsbijeenkomst focuste daarom op dit onderwerp, de huidige stand van zaken én kansen in de toekomst. De locatie dit keer: de Zuidwestelijke Delta, het enige IBP VP-gebied waar drie provincies samenwerken met elkaar, met andere overheden en met partijen in de samenleving.
Lees verder

"Allemaal naar het trappenhuis": bestuurlijke bijeenkomst Vitaal Platteland in acht quotes

“We moeten elkaar nóg meer opzoeken!” Dat was misschien wel de belangrijkste conclusie van de bestuurlijke bijeenkomst Vitaal Platteland in het Veenweide Innovatie Centrum in Zegveld. Zo’n 80 hoogheemraden, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en anderen bekeken het IBP vanuit een bestuurlijk perspectief. Hieronder de belangrijkste (samengevatte) uitspraken van sprekers en andere aanwezigen.
Lees verder

Vitaal platteland: op zoek naar 'het groene goud' – bestuursbijeenkomst Zegveld

Overheidvannu.nl was te gast bij de bestuurlijke bijeenkomst van IBP Vitaal platteland op 11 september 2019 in Zegveld en doet verslag.
Lees verder

Hiddo Huitzing (PBL): ‘Met lerend evalueren houden we gebieden een spiegel voor’

Lerend evalueren is een belangrijk onderdeel van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Hiddo Huitzing begeleidt dit traject, samen met zijn collega’s van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) én van het VU Athena Instituut. Hij legt uit wat lerend evalueren ís, wat het bijdraagt aan het programma én wat de huidige stand van zaken is.
Lees verder

Blog Drents Plateau: Erkenning voor duurzamere landbouw

Door regioreporter Jessica Tepper, Drents Plateau Nog geen vier jaar geleden zijn mijn man Maurits en ik begonnen met onze natuurboerderij Eytemaheert. Vanuit onze contacten en gesprekken met de provincie Drenthe raakten we betrokken bij het IBP Vitaal Platteland. Als één van de drie projecten binnen het Drents Plateau werken we hard om van onze boerderij een waardevolle proeftuin te maken voor natuurinclusieve kringlooplandbouw.
Lees verder

Maaike Wijngaard en Rolf Oldejans: 'Het IBP is een mooie kans om meters te maken'

Een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland. Dat is het doel van het Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland, een regionale samenwerking van het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen. Maaike Wijngaard (senior beleidsmedewerker Afdeling Gebieden) en Rolf Oldejans (gemeente Enschede) aan het woord over hun samenwerking. “Je hebt korte lijntjes nodig om aan hetzelfde doel te kunnen werken.”
Lees verder

Verslag werkplaats Dynamisch programmeren nu online

  Tijdens de werkplaatsbijeenkomst Dynamisch programmeren op de zuidoostelijke zandgronden is er een enorme hoeveelheid kennis en ervaringen gedeeld. Voor wie er niet bij was, óf wie er wel bij was maar nog eens rustig alle inhoudelijke inzichten wil teruglezen, staat nu het uitgebreide verslag in de Vitaal Platteland-community.
Lees verder

Blog Laag Holland: samen en werken wordt samenwerken

De afronding van de eerste versie van het gebiedsplan voor Laag Holland was hectisch geweest. Last minute aanpassingen waren nodig om ervoor te zorgen dat alle partijen zouden blijven meedoen en de provincie Noord-Holland het plan kon aanleveren bij LNV. Logisch dus dat niet iedereen zich even goed kon vinden in het uiteindelijke voorstel. Sommigen vonden dat niet was voldaan aan de uitgangspunten voor de samenwerking die de partijen eerder samen hadden opgesteld. Er was, kortom, gedoe – en hoe ga je daar dan mee om?
Lees verder
Meer berichten

Gebieden in beeld

Agenda

sessie 2 maart: KPI’s en doelgerichte beloning

Welke KPI’s kun je bijvoorbeeld gebruiken bij samenwerkende vee- en akkerbouwbedrijven? Hoe kun je boeren ook langdurig steunen met beloningen? Dit soort vragen staat centraal tijdens de verdiepende IBP VP sessie ‘KPI’s en doelgerichte beloning.

sessie 11 maart: Interbestuurlijke gebiedsgerichte aanpak op de hoge zandgronden

De regio’s zijn steeds meer een draaischijf waar vele ambities en opgaven integraal bij elkaar komen: wat hebben we nodig van het Rijk, wat hebben we nodig van elkaar? En wat spreken we af qua vervolgstappen? Deze vragen staan centraal tijdens de verdiepende IBP VP-sessie Interbestuurlijke gebiedsgerichte aanpak op de hoge zandgronden.

24 maart 2021: oogst en overdracht IBP VP

We hebben zoveel mogelijk ervaringen, effecten en resultaten voortvloeiend uit 3,5 jaar IBP VP gebundeld. Die willen we ter afronding en overdracht 24 maart 2021 graag met je delen via de Oogst en overdrachtsbijeenkomst van het IBP VP. Deze volgt op de PBL-sessie Resultaten lerende evaluatie IBP VP.

Blijf op de hoogte!

In onze nieuwsbrief verzamelen we periodiek de belangrijkste ontwikkelingen. Wil je ook op de hoogte blijven? Schrijf je dan in met het onderstaande formulier.